Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนารูปแบบการบริหารงานในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมฯ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนารูปแบบการบริหารงานในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมฯ  (อ่าน 10 ครั้ง)
add

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมฯ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 21 ก.พ. 21, 12:16 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์    1) เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการการบริหารงานในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบการบริหารงานในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สำรวจสภาพปัจจุบันและ ความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสอบถามครูและบุคลากร จำนวน 40 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 220 คน ระยะที่ 2 ออกแบบ   และสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 15 คน ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประเมินประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา จากการสอบถามครูและบุคลากร จำนวน 40 คน ตรวจสอบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี(ระดับผลการเรียน 3) ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 4 ประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามความพึงพอใจจากครูและบุคลากร จำนวน 40 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 15 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 220 คน ที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการวิจัย พบว่า
    1. สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 3.34) สำหรับความต้องการของการมีส่วนร่วม     ของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.37)
    2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนชุมชน    บ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ                    1) ด้านวัตถุประสงค์ 2) ด้านระบบงานและกลไก 3) ด้านหลักการของรูปแบบ และ 4) ด้านวิธีการดำเนินงาน ทุกด้านมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (μ =4.37) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (μ =4.33)
   3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.36) และร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (ระดับผลการเรียน 3) ขึ้นไป จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และต่ำกว่าปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
    4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ครูและบุคลากร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.27)

คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบ,การบริหารงานในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล,โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย


กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:  ผลงานทางวิชาการ 
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้