Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้CHAROENS MODELเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียน
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้CHAROENS MODELเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียน  (อ่าน 13 ครั้ง)
Guest
เจริญ บัวลี
 

รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้CHAROENS MODELเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียน

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 14 มิ.ย. 21, 12:00 น

บทคัดย่อ
   การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ CHAROENS MODELเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ คุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (2)  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (3). เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  (4). เพื่อผลประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODELเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจับประกอบด้วย ครู 107 คน นักเรียน 331 คน ผู้ปกครอง 331 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินความยั่งยืน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สรุปผลการวิจัย

     1.ผลการวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา และความต้องการในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ระดับการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสภาพปัญหา  โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  และความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
   2.ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODELเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
   3.ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
   4.ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
   5.ผลการประเมินความยั่งยืนในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) . เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4  3)โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี  4)เพื่อผลประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODELเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  จำนวน 107   คนนักเรียนครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  จำนวน 327 คน  ผู้ปกครองโรงเรียน 327  คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียนคุณภาพฯ
2.แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 3.รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ CHAROENS MODEL 4.แบบสอบถามความยั่งยืน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1.ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ระดับความต้องการในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนผลการวิเคราะห์ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้านและอยู่ในระดับน้อย 4 ด้าน และผลการวิเคราะห์ความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. .ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1).ด้านปรับความคิด เปลี่ยนมุมมอง สร้างเป้าหมาย(C : Change mindset)
2.ด้านบริหารใช้สิทธิชน ร่วมผสาน( H:  Humanright) 3.ด้านองค์กรแห่งผู้นำทางวิชาการ (A : Acadamic leadership)  4.ด้านการวิจัยเป็นฐานการพัฒนา(R : Research based organization) 5 ด้านหนึ่งเป้าหมาย หลายหนทางปฏิบัติ (O: one vision) 6. ด้านคุณธรรม เป็นวัตร ต้องรักษา( E:Ethics) 7.ด้านไม่หยุดยั้ง (ไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่น ร่วมฟันฝ่า  สร้างคุณค่า น้ำเงินขาว ชาว ค.ป. (N: Never stop)   
3.ผลการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.60
4.ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49
ส่วนผลการประเมินความยั่งยืนในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.59

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้