Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงาน
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงาน  (อ่าน 20 ครั้ง)
Guest
ปัญลักษณ์ แก้วแฝก
 

เผยแพร่ผลงาน

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 5 ก.ย. 21, 21:43 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง    :การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)  เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุด  รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ชื่อผู้วิจัย   : นางสาวปัญลักษณ์  แก้วแฝก  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
ปีที่วิจัย    : 2562

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อการศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 2)เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุด  รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง  ชั้นประถม ศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  3) เพื่อศึกษาผลการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และ 4)  เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความ สามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 จำนวน 28 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง  ชั้นประถม ศึกษาปีที่  6  จำนนวน  6  ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  6  แผน  เวลาเรียนจำนวน  18  ชั่วโมง  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  ชนิด 4  ตัวเลือก  จำนวน  40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด  5  ระดับของลิเคิร์ท  จำนวน 10  ข้อ  5)แบบสอบ ถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด  5  ระดับของลิเคิร์ท  จำนวน 10  ข้อ  และ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด  5  ระดับของลิเคิร์ท จำนวน 10  ข้อ  จำนวน 1  ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ( t – test Dependent Samples)
   ผลการวิจัยพบว่า
              1.  ผลการศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จากผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  มีความต้องการให้นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และนักเรียนมีความต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถในการอ่านจับใจความของตนเองให้สูงขึ้นจำนวน  26 คน คิดเป็นร้อยละ 92.85
              2.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ  81.39/80.92  เป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 1
              3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด  รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า t ที่ได้จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ  45.90  มีค่ามากกว่าค่า t ที่ได้จากการเปิดตาราง(.01t 17=2.4727)  เป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 2
               4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ร่วมกับการจัด การเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชุด  รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.52  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้