หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ผลงานวิขาการ  (อ่าน 47 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 8 ก.ย. 21, 09:53 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80  2. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ 3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการเป่าขลุ่ย จำนวน 4 ข้อ 4.แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยประชากร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการวิจัย พบว่า                        
   1. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาการเป่าขลุ่ยเพียงออ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.20/83.83 ซึ่งสูงเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80
   2. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้
         2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.83
         2.2 ทักษะการปฏิบัติการเป่าขลุ่ยเพียงออมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 4.52 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ปรากฏว่านักเรียนปฏิบัติได้ในระดับดีมาก และคิดเป็นร้อยละ 90.33
   3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด 
กิตติกรรมประกาศ
   
   รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ดร. ปราชญา  สายสุข อาจารย์สาขาดนตรีศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราชเชนทร์  เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดร. ศรายุทธ  รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ  นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์ ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)  และนางหทัยทิพย์  เพชรสุข ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) ที่กรุณาสละเวลาให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีความสมบูรณ์สำหรับการทำผลงานวิชาการในครั้งนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้
   ขอขอบพระคุณ นายสุพจน์  วงศ์ทองดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายเสน่ห์  ซื่อตรง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการทำวิจัย  ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ รวมถึงให้กำลังใจอันเป็นผลให้การทำผลงานวิชาการครั้งนี้สำเร็จสมบูรณ์ ทำให้การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนนี้เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเอกสารผลงานทางวิชาการและข้อเสนอแนะนี้ไปเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนรู้สืบไป
ขอขอบพระคุณความหวังดีจากบุพการี บุคคลในครอบครัวทุกคน และบุคคลสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้กำลังใจ ทำให้การทำผลงานวิชาการก้าวหน้าเข้าสู่ความสำเร็จ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ความดีและประโยชน์อันพึงมีจากการรายงานการวิจัยฉบับนี้ขอมอบแด่บุพการีและครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมอบความรู้และช่วยผลักดันให้ผู้วิจัยทำผลงานวิชาการประสบความสำเร็จ


                         อารีย์  ทองมา
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม