หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ธ.ก.ส. เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย  (อ่าน 73 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 26 พ.ย. 11, 08:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

นายบุญช่วย เจียดำรงค์ชัย รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า จากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ 63 จังหวัด ส่งผลให้เกษตรได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 400,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 7 ล้านไร่ ซึ่งในส่วนของรัฐบาลได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินเพื่อเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/55 ที่เก็บเกี่ยวและขายผลผลิตก่อนเริ่มโครงการรับจำนำ รวมทั้งกรณีที่เกษตรกรได้รับเสียหายจากอุทกภัย ในอัตราตันละ 1,437 บาท โดยมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรและไม่สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 เนื่องจากผลผลผลิตเสียหายแจ้งขอรับการเยียวยาช่วยเหลือ จำนวน 341,496 ครัวเรือน พื้นที่ 9,029,414 ไร่ ผลผลิต 4,687 ล้านตัน งบประมาณที่ใช้ในการเยียวยา จำนวน 6,735.2 ล้านบาท ซึ่งทันทีที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลผลผลิตและจำนวนเงินที่เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือ ส่งให้ ธ.ก.ส. แยกเป็นจังหวัด ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของเกษตรกรเป็นรายคนต่อไป

ในส่วนของ ธ.ก.ส. ได้กำหนด 4 มาตรการฟื้นฟูเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยหลังน้ำลด “โครงการชีวิตใหม่หลังประสบภัยจากใจ ธ.ก.ส.” เพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวและกลับมาประกอบอาชีพได้ตามเดิม ประกอบด้วย มาตรการด้านสินเชื่อ ได้แก่ การตัดจำหน่ายหนี้สูญกรณีที่เกษตรกรลูกค้าเสียชีวิตจากอุทกภัย ซึ่งขณะนี้ได้ตัดหนี้สูญแล้วจำนวน 47 ราย เป็นเงิน 3.49 ล้านบาท กรณีผลผลิตได้รับความเสียหาย จะพักชำระหนี้และงดคิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งหลังจากพักหนี้แล้วยังเป็นภาระหนัก ธ.ก.ส. จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตและรายได้ พร้อมทั้งจะจัดสรรเงินทุนเพื่อให้เกษตรกรนำไปลงทุนฟื้นฟูการประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 100,000 บาท โดยลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติที่เกษตรกรได้รับ ลงร้อยละ 3 ต่อปี นอกจากนี้ยังให้เงินกู้เพื่อนำไปฟื้นฟูคุณภาพชีวิต เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร เป็นต้น รายละไม่เกิน 30,000 บาท


มาตรการฟื้นฟูอาชีพ ทั้งอาชีพเดิมและอาชีพเสริม เช่น การสนับสนุนเรื่องความมั่นคงด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว โดย ธ.ก.ส. จะตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับศูนย์ข้าวชุมชนของกรมการข้าว ผ่านศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. 84 ศูนย์ ศูนย์ละไม่เกิน 2 ตัน เพื่อเชื่อมโยงกับศูนย์ข้าวชุมชนของกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร การสนับสนุนการจัดหาปัจจัยการผลิตโดยเชื่อมโยงสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพกับกระบวนการของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.)และบริษัทไทยธุรกิจเกษตร จำกัด(TABCO) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรปรับสภาพการผลิตให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ การสนับสนุนสินเชื่อครบวงจร เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดและการประกันภัย ในส่วนอาชีพเสริม ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนอาชีพระยะสั้นแก่เกษตรกรลูกค้าหรือบุตรหลานของเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย โดยประสานกรมการจัดหางานในการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดอบรม พัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมหรืออาชีพใหม่แก่เกษตรกรหรือบุตรหลาน สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก(SME)


มาตรการซ่อม โดย ธ.ก.ส. ได้ประสานกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน จัดกิจกรรมให้บริการซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์การเกษตร รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ทั้งยังได้ประสานโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยทั้งสุขกายและสุขภาพจิต


มาตรการสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในโครงการฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลด คือการเสริมบทบาทชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ โดยสนับสนุนให้ชุมชนต้นแบบฯ ที่ประสบอุทกภัยมีส่วนร่วมจัดทำเวทีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การจัดทำแผนฟื้นฟูของชุมชนทั้งระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ซึ่งรูปแบบที่ ธ.ก.ส. ดำเนินการ จะเริ่มจากการจัดเวทีประชาคม และการจัดประชุมเสวนาร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลความเสียหาย รวมทั้งเพื่อรับทราบถึงความต้องการในการฟื้นฟูของชุมชน เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองจากนั้น ธ.ก.ส. จึงนำแผนฟื้นฟูมาบูรณาการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการในด้านต่างๆ โดยร่วมกับส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและทุกภาคส่วน ในลักษณะ One Stop Service โดยมีเป้าหมาย 315 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 63 จังหวัด จังหวัดละ 5 จุด โดยได้เริ่มต้นโครงการนำร่องมาตรการฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลด “โครงการชีวิตใหม่ จากใจ ธ.ก.ส.” ที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่แรก และจะทยอยดำเนินการจนครบทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัย ควบคู่กับการร่วมขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูของชุมชนและการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  ธ.ก.ส. เกษตรกร 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม