หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ทำผิดไม่ต้องติดคุกแล้ว..นอนอยู่บ้านสบาย  (อ่าน 28357 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 26 มี.ค. 13, 15:00 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ทำผิดไม่ต้องติดคุกประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่ วิธีการจำคุกแบบอื่น โดยให้นักโทษใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตัว แทนการจำคุก ในกรณีที่จำเป็น ซึ่งสามารถตรวจสอบที่อยู่ และจำกัดขอบเขตในการเดินทางได้

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำคุกโดยวิธีการอื่น ที่สามารถจำกัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556 โดยเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นไปตาม มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550 บัญญัติให้ศาลอาจมีคำสั่งให้จำคุกโดยวิธีการอื่น ที่สามารถจำกัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

"ผู้ถูกจำกัด" หมายความว่า ผู้ซึ่งศาลมีคำสั่งให้จำคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจำกัดการเดินทาง และอาณาเขตของผู้นั้น

"การจำกัดการเดินทางและอาณาเขต" ให้หมายความรวมถึง คำสั่งศาลให้จำคุกโดยวิธีการ ห้ามออกนอกเคหสถานหรือสถานที่อื่นใดในช่วงเวลาที่กำหนดโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

"อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า เครื่องอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ติดตามตัว หรือที่ใช้สวมใส่ข้อมือ ข้อเท้า หรืออวัยวะส่วนอื่นใดของผู้ถูกจำกัด รวมทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางและ อาณาเขตของผู้ถูกจำกัดได้

"เจ้าพนักงาน" หมายความว่า ผู้บัญชาการเรือนจำ หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายจำคุก

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ ตามกฎกระทรวงนี้

ข้อ 2 ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการจำกัดการเดินทางและอาณาเขตแก่ผู้ซึ่ง ต้อง จำคุกผู้ใด ให้เจ้าพนักงานคำนึงถึงเหตุจำเป็นซึ่งรวมถึงเหตุ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ซึ่งต้องจำคุกจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจำคุก

(2) ผู้ซึ่งต้องจำคุกจำเป็นต้องเลี้ยงดูบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตร ซึ่งพึ่งตนเองมิได้และขาดผู้อุปการะ

(3) ผู้ซึ่งต้องจำคุกเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

(4) ผู้ซึ่งต้องจำคุกมีเหตุควรได้รับการทุเลาการบังคับให้จำคุกด้วยเหตุอื่น ๆ

ข้อ 3 ในการยื่นคำร้องตามข้อ 2 ให้เจ้าพนักงานผู้ร้องขอเสนอแนวทางปฏิบัติ เงื่อนไขหรือแผนดำเนินการประกอบการพิจารณาของศาลด้วย

ข้อ 4 แนวทางปฏิบัติ เงื่อนไข หรือแผนดำเนินการตามข้อ 3 เจ้าพนักงานผู้ร้องขออาจเสนอเงื่อนไขห้ามมิให้ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่อื่น ใดในช่วงเวลาที่กำหนด ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ถูกจำกัดตามสมควร เพื่อมิให้ บุคคลใดดัดแปลง ทำให้เสียหาย ทำลาย เคลื่อนย้าย หรือถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เพื่อมิให้มีการบังคับตามคำสั่งศาล

ในกรณีที่พบว่ามีเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชำรุด เสียหายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามคำสั่งศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานทราบทันที

ข้อ 6 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกจำกัดฝ่าฝืนเงื่อนไข หรือสอบถามบุคคลที่อยู่ในที่นั้น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ อุปนิสัย และความประพฤติของผู้ถูกจำกัด

(2) รายงานข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเป็นเหตุควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจำกัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้ถูกจำกัด แก่เจ้าพนักงานทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(3) สอบถาม แนะนำ ช่วยเหลือผู้ถูกจำกัดตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ

(4) ตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ เงื่อนไข และแผนดำเนินการที่ศาลให้ ความเห็นชอบตามข้อ 3

ข้อ 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อกำหนด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางและอาณาเขตของ ผู้ถูกจำกัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือเงื่อนไขอื่นใด เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้ว..นอนอยู่บ้านสบายnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Guest
sm
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 02:55 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สงสัยออกกฎกระทรวงนี้มาเพื่อกำนันเปาะโดยเฉพาะ q*013

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เดี่ยว
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 03:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เห็นในต่างประเทศเค้าก็ใช้เหมือนกันแต่ส่วนมากก็พวกเด็กเยาวชนที่ก่อคดีเล็กน้อย เช่นทะเลาะวิวาท ก่อกวนสร้างความรำคาญอะไรประมาณเนี๊ยแหละเพราะว่าวัยรุ่นการอยู่บ้านตลอด24ชั่วโมงน่ะมันคงจะน่าเบื่อแบบสุดๆเลย แต่ดูหัวข้อข่าวไทยรัฐแล้วยังกับใช้พวกคดีใหญ่ๆเลย แปลกๆแฮะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
รวยจริงรวยจัง
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 06:25 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เค้าเอาไว้ใช้กับคนรวยเท่านั้นแหละ คดีเล็กๆแต่จนก็นอนคุกไป คดีใหญ่ๆแต่รวย คุณมีตัวผ่อนผัน q*073

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ตายไวไวนะ
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 07:17 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อ๋อ มิน่าเล่า
กำนันเป๊าะ มันถึ๊งได้แกล้งซื่อบื้อออกมาให้จับ q*071

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คนเซ็ง
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 08:18 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คดีวิทาทเล็กน้อยก็พอทน ..คดีรุนแรงลดโทษก็ลดทุกปี แต่นี่ได้กลับไปนอนบ้านอีก ..ไม่มีปัญญาแก้ปัญหายังออกกฏหมายไม่ดูสภาพสังคมและปัญหา หยิบอะไรมาใช้ไม่ดูสภาพสังคม อาชญากรรมเพิ่มขึ้น อาชญากรสบายขึ้น คดีทำซ้ำเพิ่มขึ้น รุนแรงเพิ่มขึ้น .. แต่เหยื่อไม่เห็นมีกฏหมายดูแลชีวิตเลยออกจากโรงพยาบาลก็จบ..มันถึงมีมือปืนและค่าจ้างมือปืนก็ไม่แพง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
กุดจิก
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 08:32 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ช่องโหว่เพียบ เอื้อขาใหญ่ คนรวย แน่นอน

ถามหน่อยว่า
ให้กรมคุมประพฤติ ทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม แล้วมีกำลังคนและงบประมาณ พอเพียงหรือไม่
มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี่ ในการตรวจสอบควบคุมหรือไม่
อะไรคือบทลงโทษ กรณี ออกนอกพื้นที่ควบคุม หรือ ทำลายกำไลฝังชิพ
น้อยไปไหม สำหรับการขอใช้สิทธิ์ เมื่อรับโทษได้ 1/3
เงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์ เปิดกว้างไปหรือเปล่า

สุดท้ายนะครับ หากจะใช้จริงๆ ผมเสนอให้เอาแบบในหนังเลยครับ แบบว่า หากพยายามออกนอกเขต หรือ พยายามทำให้กำไลเสียหาย หรือ ถอดกำไร หรือ ไม่ไปรายงานตัวตามเวลาที่กำหนด ให้กำไลปล่อยกระแสไฟฟ้าช๊อตเพื่อเตือน และ เพิ่มระดับความรุนแรงถึงขั้น ทำให้กำไลตัดข้อมือ หรือ ระเบิดตัดข้อมือ หรือ ฉีดยาพิษ ( อิน กับหนัง ไปหน่อย แต่ผมว่าเข้าท่านะ )

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เซงจริง
เรทกระทู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 09:13 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อ๋อ กะเอามาใช้เวลาพี่ชายกลับนิ แค่นี้บ้านเมืองยุ่งไม่พออีกเรอะ ทำอะไรเข้าท่าเป็นไม๊รัฐบาลนี้

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 09:30 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ ทำเป็นช่องทางอีกแล้ว ใครมีเงินก็จ่ายเงิน เดี่ยวให้กำไลไปใส่ คนซวย ก็พวกเราหาเช้ากินค่ำ ไหนจะต้องเสี่ยงให้คนรวย คนรถชนเล่น ซ้อมมือเป็นเป้าเคลื่อนที่ อยู่ยากจังเมืองไทยไม่เหมือน 10-20 ปีก่อนเลย q*078

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ไม่หนับหนุน
เรทกระทู้
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 09:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
q*032 เพื่อลดปัญหาคนล้นคุกคับพี่น้อง ตามกฎหมายวิอาญามาตราดังกล่าว ที่สำคัญมันเป็นผลงานของรัฐบาลและร.ม.ต.นี้ เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีผลงาน พวกผู้เสียหายและญาติๆที่ถูกกระทำก็เอาแบบตาต่อตาฟันต่อฟันสิเพื่อให้สาสมแต่อย่าให้มีพยานหลักฐาน แค่นั้นสำหรับกม.เมืองไทย
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 10:59 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขนาดอยู่ในคุกพ่อค้ายาบ้า ยังใช้โทรศัพย์สั่งการได้สบายถ้ายาฯ ได้มานอนอยู่บ้านล่ะก็........แต่ก็คงจะเป็นคดีที่เล็กๆน้อยๆและโทษคงไม่ร้ายแรง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ทนายบ้านนอก
เรทกระทู้
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 11:52 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เรื่องนี้ มีอยู่ในเรื่องโทษกักขัง แต่ในทางปฏิบัติ ศาลก็ไม่ให้กักขังที่บ้านแต่ให้ไปกักขังที่เรือนจำแทน ครับ / สำหรับโทษจำคุกไม่สมควรมีข้อยกเว้นอื่น เพราะจะทำให้ผู้คนหมดความยำเกรงต่อโทษดังกล่าว / คนเสนอเรื่องไม่รู้เอาสมองส่วนไหนคิด

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
นกกางเขน
เรทกระทู้
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 12:07 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
สมองน้อยกว่าไส้เดือนกิ้งกือมาก ๆ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
gigy
เรทกระทู้
« ตอบ #13 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 12:22 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

กฏหมายปัญญาอ่อน คราวนี้คนทำผิดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด
แค่นี้ก็วุ่นวายมากแล้ว เพราะคน ๆ เดียวแท้เลย ที่ทำให้ประเทศชาติเป็นแบบนี้

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เน้น ซื้อได้ทุกอย่าง
เรทกระทู้
« ตอบ #14 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 13:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

"เจ้่าพนักงาน", "พนักงานเจ้าหน้าที่" ตราบเท่าที่มันเป็น "คน" (ไทย)
มันใช้เงินตราซื้อได้ครับ
ต่อไปทำผิด ไม่ติดคุก และไม่ต้องกลัวว่าจะต้องถูกจำกัดอยู่แต่ในบ้าน
เมืองไทย ซื้อได้ทุกอย่าง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
มึน
เรทกระทู้
« ตอบ #15 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 13:17 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คนที่สำนึกได้ว่าตัวเองยังมีภาระต้องรับผิดชอบ หรือตัวเองป่วยต้องได้รับการรักษาอยู่เป็นประจำ บุคคลเหล่านี้จะไม่หาเรื่องใส่ตัว จนทำให้ตัวเองติดคุกหรอก!!! q*069

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #16 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 13:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ปกติฆ่าคนตาย ติดจริงๆไม่ถึง 5 ปีก็ได้ออกแล้ว นี่ถ้ามันติด 1-3 มันก็ออกมานอนสบายอยู่บ้าน q*026 โอ..ประเทศไทย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
WTF
เรทกระทู้
« ตอบ #17 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 14:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
นี่หรือที่เขาเรียกว่า "ความคิด" อะ? q*026q*026q*026q*026q*026q*026
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ฟฟฟ
เรทกระทู้
« ตอบ #18 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 15:32 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขนาดทำผิดแล้วจับขังคนชั่วก็ยังมีเยอะขนาดนี้แล้วทำผิดนอนอยู่บ้าน
q*038

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คนไทย ไม่อยากติดคุก
เรทกระทู้
« ตอบ #19 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 17:21 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เมืองไทย พระเจ้าจอร์ท มันยอดมาก
ใครคิดว๊ะเนี้ย ขนาดติดคุก ครบกำหนดจนพ้นโทษ ยัง ออกมา แล้วกลับเข้าไปใหม่.
แล้วถ้าคนที่มีกำไร ไฮเทค ทำผิด จะทำไงคราบบบบบบบบบบบบบ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #20 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 18:25 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
เค้าเอาไว้ใช้กับคนรวยเท่านั้นแหละ คดีเล็กๆแต่จนก็นอนคุกไป คดีใหญ่ๆแต่รวย คุณมีตัวผ่อนผัน q*073

ใช่ๆเพราะพักหลังๆนี่มีพวกลูกคนรวยๆหรือมีชื่อเสียงรวมถึงลูกคนมีอำนาจทำผิดเยอะเหลือเกิน กฏนี้คงเอาไว้รับรองพวกพ้องมันเองนั่นแหล่ะ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
มนุษย์เงินเดือน
เรทกระทู้
« ตอบ #21 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 19:46 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

นี้หรือประเทศไทย ถ้าเป็นไปได้ น่าจะใช้ระบบเผด็จการน่ะ มันเข้ากันดีกับคนไทยบางกลุ่ม พวกพวก q*069q*077q*076

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
Little Voice
เรทกระทู้
« ตอบ #22 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 20:00 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

แก้กฏหมายให้พวกพ้องอีกแล้ว แล้วเราจะอยู่กันยังไงล่ะที่เนี้ยคิดแล้วก็กรรมเวรแท้

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ล่มแล้วปรเทศเรา
เรทกระทู้
« ตอบ #23 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 20:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

นักโทษก่อคดีข่มขืน มีเด็ก ผู้หญิง ตกเป็นเหยื่อรายวัน แต่รัฐบาลมัวแต่เอาเวลาไปแก้กฏหมายเพื่อให้นักโทษ มันสบายตัว โดยเฉพาะพวกพ้องมัน เราไม่ได้อยู่ฝ่ายไหน แต่นี่มันทำเกินไปแล้ว วันๆเห็นวิ่งเต้นแต่เรื่องไร้สาระ เด็กสิบขวบมันยังรู้เลย ว่าพวกคุณทำอะไรกันอยู่ ยกเลิกกฏหมายไปเลยก็ได้มั้ง ไม่ต้องมี ถ้าจะมีไว้ลงโทษแต่คนจน ตาดำๆ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
สมชาย
เรทกระทู้
« ตอบ #24 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 22:16 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ใช้กับเมืองไทยไม่ได้หรอกครับ พนันเอาหัวเป็นประกัน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
รํฐเอาส้นทีนคิด
เรทกระทู้
« ตอบ #25 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 22:51 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เอาสมองส่วนไหนคิดครับคุณปูหลอกควายแดงไปตายแทนไม่พอหลอกคนไทยทั้งประเทศอีก q*062

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
กฎกระทรวงบ้าๆผ่านได้ไง
เรทกระทู้
« ตอบ #26 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 23:01 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เบื่อมากเลย ใครเป็นคนคิดกฏนี้ขึ้นมานะ เปิดโอกาสให้คนชั่วทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษ แค่ใส่กำไลเท่านั้น เปิดโอกาสให้คอรัปชั่นอีกแล้ว ต่อไปทางเรือนจำ ก็คงจะมีการขูดรีดค่ากำไลอีก ประเทศไทยจะก้าวล้ำไปถึงไหน เรื่องชั่วๆน่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
กเค
เรทกระทู้
« ตอบ #27 เมื่อ: 27 มี.ค. 13, 23:15 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คิดบวกหน่อยก็ดี นักโทษเปนอัมพฤก อัมพาต คนแก่มาก ป่วยหนักวาระสุดท้ายงัย ประหยัดงบคนดูแล กักมันไว้ในบ้านไง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #28 เมื่อ: 28 มี.ค. 13, 08:19 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
กฎหมายนี้สำหรับคนป่วย และคนที่มีโทษไม่รุนแรงมีเหตุให้บรรเทาโทษ

จึงไม่เข้าใจ จะเดือดร้อนกันไปทำไม สังคมทุกวันนี้สร้างแต่ความเกลียดชัง

เรื่องของกำไลฝังชิพ อยากให้นำนักโทษมาใช้แรงงาน โดยมีโรงงานอุตสาหกรรม มาร่วมกับฝ่ายรัฐ เอาแรงงานไปทำงาน เงินที่ได้จากค่าแรง
ส่วนหนึ่งออมไว้ให้นักโทษเมื่อพ้นคุก อีกส่วนหนึ่งเอาเข้ารัฐ
อีกส่วนหนึ่งเอาไปเยียวยาเหยื่อของตัวนักโทษเอง

ทำไมเล่า จึงมานั่งเลี้ยงนักโทษฟรีๆ รัฐต้องเสียเงินค่าดูแล ปีหนึ่งๆ เท่าไหร่

ถ้ามีโครงการนี้ ก็ไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในที่ห่างไกล แล้วก็สร้างที่พักนักโทษติดกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือไปสร้างคุกใกล้ๆ นิคมอุตสาหกรรมก็ได้
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เวร
เรทกระทู้
« ตอบ #29 เมื่อ: 1 เม.ย. 13, 22:21 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

กรรมของประชาชนคนธรรมดาอีกแล้ว ต้องคอยระแวง อยู่คลุกคลีกับผู้กระทำผิดที่ไม่ได้สำนึกแต่อย่างใด คิดมาเพื่อใครหรือเพื่ออะไรแน่ ขอเหตุผลดีๆชัดๆสักข้อนะ ทำแบบรถคันแรกอีกละ อยู๋เมืองไทย คนดีต้องรับกรรมไม่สิ้นสุด

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม