หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 31

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รายงานข่าวพายุ สึนามิ การเปลี่ยนแปลงของโลกและอวกาศโดยคุณจูและคุณดิส  (อ่าน 26537 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« ตอบ #450 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 16:23 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันทีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล


การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติ ปัญญาในการ ดำเนินชีวิต

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #451 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 16:24 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เศรษฐกิจพอเพียง คือ พระราชปรัชญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อให้สังคมไทยมีชีวิตดำรงอยู่ได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่ว่าเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ หรือ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนพื้นฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยนำมาประยุกต์ใช้ "ความพอเพียง" หมายถึง ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล โดยสร้างภูมิ คุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร เพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว กว้างขวาง ทั้ง ทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี โดย อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และความระมัดระวังในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการสร้างพื้นฐานจิตใจของคนใน ชาติทุกระดับ ให้สำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร ความมีสติปัญญา และความรอบคอบ มีเหตุผล โดยที่ความพอประมาณนั้น หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มาก เกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอ ประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของพอเพียงนั้น จะ ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดและผลที่จะ เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #452 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 16:25 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้น ขั้นแรก ต้องยึดหลัก "พึ่งตนเอง" คือ พยายามพึ่งตนเองให้ได้ก่อน ในแต่ละครอบครัวมีการบริหารจัดการอย่างพอดี ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต้องรู้จักตนเอง เช่น ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ในครอบครัวของตนเอง สามารถรักษาระดับการใช้จ่ายของตน ไม่ให้เป็นหนี้ และรู้จักดึงศักยภาพในตัวเองในเรื่องของปัจจัยสี่ให้ได้ในระดับหนึ่ง การพัฒนาตนเองให้สามารถ "อยู่ได้อย่างพอเพียง" คือ ดำเนินชีวิตโดยยึด หลักทางสายกลางให้อยู่ได้อย่างสมดุล คือ มีความสุขที่แท้ ไม่ให้รู้สึกขาดแคลน จนต้องเบียดเบียนตนเอง หรือดำเนินชีวิตอย่างเกินพอดี จนต้องเบียดเบียนผู้อื่น หรือเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม โดย


- ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ - ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพ - ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต


- ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขาย ประกอบอาชีพ แบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง- มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา ก่อนมุ่งเน้นหาเงินหาทอง - ทำมาหากินก่อนทำมาค้าขาย- ภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินทำกิน คือ ทุนทางสังคม - ตั้งสติที่มั่นคง ร่างกายที่แข็งแรง ปัญญาที่เฉียบแหลม นำความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อปรับวิถีชีวิต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


การใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะต้องมีความพอดี ๕ ประการคือ

ความพอดีด้านจิตใจ- ต้องเข้มแข็ง สามารถพึงตนเองได้ - มีจิตสำนึกที่ดี - เอื้ออาทร ประนีประนอม - นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก - ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน- รู้รักสามัคคี - สร้างความเข้มแข้งให้ครอบครัวและชุมชน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #453 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 16:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

- รู้จักใช้และจัดการอย่างชาญฉลาดและรอบคอบ - เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนอย่างสูงสุด- รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องต่อความต้องการและสภาพแวดล้อม - พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเองก่อน - ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก- เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดำรงชีวิตอย่างพอควร - พออยู่ พอกินสมควรตามอัตภาพ และฐานะของตนเมื่อมีการกล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะแนวความคิดหรือปรัชญา ในการดำรงชีวิต "ทฤษฎีใหม่" ก็มักจะได้รับการกล่าวอ้างถึงควบคู่กันเสมอในฐานะตัวอย่างหรือแนวทางในการนำ หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเพราะทฤษฎีใหม่ คือการเลี้ยงตัวเองได้ในระดับชีวิตที่ประหยัด มีการผลิตที่พึ่งตนเองได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ค่อยเป็นค่อยไปตามกำลัง ให้พอมีพอกินไม่อดอยาก มีการผลิต ข้าวบริโภคพอเพียงประจำปี หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การทำไร่นาสวนผสมและการเกษตรผสมผสาน มีการ ปลูกพืชผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้มาเป็นปัจจัยการผลิตปุ๋ย เพื่อลดค่า ใช้จ่าย และบำรุงดิน เช่น การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา การปลูกไม้ผลสวนหลังบ้าน และไม้ใช้สอยในครัวเรือน การปลูกพืชสมุนไพร ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเลี้ยงปลาในร่อง สวน ในนาข้าวและแหล่งน้ำ เพื่อเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และไก่ไข่ ประมาณ ๑๐-๑๕ ตัว ต่อครัวเรือน เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน โดยใช้เศษอาหาร รำ และปลายข้าว จากผลผลิตการทำนา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการปลูกพืชไร่ และการทำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ที่เลี้ยงไว้ รวมทั้งการประกอบอาชีพเสริม เช่น การจักสาน ถัก ทอ แปรรูปอาหาร เป็นต้น


การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่นั้น กิจกรรมทุกอย่างจะพึ่ง กันและกัน เช่น การเลี้ยงปลาในนาข้าว ผลผลิตจากข้าวเป็นอาหารปลา ในขณะที่ปลาจะกินแมลงศัตรูข้าว และมูลปลาเป็นปุ๋ยต้นข้าว การปลูกผักกับการเลี้ยงไก่ ไก่กินเศษพืชผัก มูลไก่เป็นปุ๋ย สำหรับผัก การใช้ทรัพยากรในไร่นา มูลสัตว์ทำเป็นปุ๋ยคอก เศษหญ้า ใบไม้ทำปุ๋ยหมัก เศษพืชผักเป็นอาหารปลา ฟางข้าว ใช้เพาะเห็ด

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #454 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 16:28 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คุณจูผมเคยลงเรื่องนี้เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ครับ

- รู้จักใช้และจัดการอย่างชาญฉลาดและรอบคอบ - เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนอย่างสูงสุด- รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องต่อความต้องการและสภาพแวดล้อม - พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเองก่อน - ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก- เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดำรงชีวิตอย่างพอควร - พออยู่ พอกินสมควรตามอัตภาพ และฐานะของตนเมื่อมีการกล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะแนวความคิดหรือปรัชญา ในการดำรงชีวิต "ทฤษฎีใหม่" ก็มักจะได้รับการกล่าวอ้างถึงควบคู่กันเสมอในฐานะตัวอย่างหรือแนวทางในการนำ หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเพราะทฤษฎีใหม่ คือการเลี้ยงตัวเองได้ในระดับชีวิตที่ประหยัด มีการผลิตที่พึ่งตนเองได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ค่อยเป็นค่อยไปตามกำลัง ให้พอมีพอกินไม่อดอยาก มีการผลิต ข้าวบริโภคพอเพียงประจำปี หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การทำไร่นาสวนผสมและการเกษตรผสมผสาน มีการ ปลูกพืชผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้มาเป็นปัจจัยการผลิตปุ๋ย เพื่อลดค่า ใช้จ่าย และบำรุงดิน เช่น การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา การปลูกไม้ผลสวนหลังบ้าน และไม้ใช้สอยในครัวเรือน การปลูกพืชสมุนไพร ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเลี้ยงปลาในร่อง สวน ในนาข้าวและแหล่งน้ำ เพื่อเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และไก่ไข่ ประมาณ ๑๐-๑๕ ตัว ต่อครัวเรือน เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน โดยใช้เศษอาหาร รำ และปลายข้าว จากผลผลิตการทำนา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการปลูกพืชไร่ และการทำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ที่เลี้ยงไว้ รวมทั้งการประกอบอาชีพเสริม เช่น การจักสาน ถัก ทอ แปรรูปอาหาร เป็นต้น


การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่นั้น กิจกรรมทุกอย่างจะพึ่ง กันและกัน เช่น การเลี้ยงปลาในนาข้าว ผลผลิตจากข้าวเป็นอาหารปลา ในขณะที่ปลาจะกินแมลงศัตรูข้าว และมูลปลาเป็นปุ๋ยต้นข้าว การปลูกผักกับการเลี้ยงไก่ ไก่กินเศษพืชผัก มูลไก่เป็นปุ๋ย สำหรับผัก การใช้ทรัพยากรในไร่นา มูลสัตว์ทำเป็นปุ๋ยคอก เศษหญ้า ใบไม้ทำปุ๋ยหมัก เศษพืชผักเป็นอาหารปลา ฟางข้าว ใช้เพาะเห็ด

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #455 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 16:30 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เมื่อคนในสังคมหรือชุมชน สร้างครอบครัวพอเพียงได้แล้ว สิ่งที่จะตามมา คือ การเกิดขึ้น ของชุมชนพอเพียง ที่สมาชิกชุมชนนั้น จะรวมกลุ่มกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมีการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกำลังและความสามารถของตน บริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถนำไปใช้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและสมดุล และเมื่อ หลาย ๆ ชุมชนพอเพียงมารวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญาและร่วมกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะกลายเป็นสังคมแห่งความพอเพียงได้ในที่สุด

การสร้างชุมชนและสังคมที่พอเพียงนั้น เกิดขึ้นได้จากกิจกรรมการผลิต โดยเฉพาะในภาค การเกษตรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า ด้วยการหมุนเวียนทุน ธรรมชาติภายในพื้นที่และด้วยวิธี การทำเกษตรที่เน้นปลูกเพื่อกินเองก่อน และการทำกิจกรรมที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักและข้าวที่ปลอดสารพิษ การทำสวนสมุน ไพรของชุมชน การคิดค้นสารไล่แมลงสมุนไพร การทำถ่านชีวภาพ การรวมกลุ่มขยายพันธุ์ปลา การแปรรูปผลผลิตและกรทำเกษตรผสมผสาน เป็นต้น มีการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ ร่วมมือกัน ทั้งในด้านปัจจัยและอุปกรณ์การผลิต การตลาด เงินทุน การศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่


มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากความรักและ เอื้ออาทรต่อกัน เช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด การมนัสการพระ ให้ มาช่วยสอนจริยธรรมและศีลธรรมในโรงเรียนชุมชน การรวมกลุ่ม เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน การจัดตั้งร้านค้าชุมชน การจัดทำแผนแม่บทชุมชน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ การรวมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรวมกลุ่มทำขนมของแม่บ้าน หรือรวมกลุ่มเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว บนพื้นฐานของการปลูกฝัง สมาชิกในชุมชนให้มีความเอื้ออาทรต่อกัน มากกว่าคำนึงถึงตัวเงินหรือ วัตถุ มีความคิดที่จะแจกจ่ายแบ่งปันให้ผู้อื่น ซึ่งจะทำให้ได้เพื่อนและ เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี ที่จะช่วยลดความเห็นแก่ตัวและสร้างความพอ เพียงให้เกิดขึ้นในจิตใจ แม้ว่าระดับความพอเพียงของแต่ละคนจะไม่เท่าเทียมกันแต่ ทุกคนก็สามารถดำเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วยการ ยึดมั่นในหลักการ ๓ ประการ เหมือนกัน คือ การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง รู้จักพัฒนาตนเอง ด้วยการพยายามทำจิตใจให้ผ่องใส รวมทั้งมีความเจริญและมีความเย็น ในจิตใจอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง การคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ คือ เมื่อปัญหาจากการดำเนินชีวิต ก็ให้ใช้สติปัญญา ไตร่ตรองหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขไปตามเหตุและปัจจัย ด้วย ความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ ก่อนที่จะคิดพึ่งผู้อื่น และมี การปรึกษาหารือถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักลดกิเลสและลดความต้องการ ของตนเองลง เพื่อให้เหลือแรงและเวลาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากขึ้น

เครดิต หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง , องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #456 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 16:33 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

lukey2009


พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความพอดี และประหยัด
ประชาชนคนไทยคงทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ยาสีฟันของพระองค์ท่าน ทรงใช้จนราบเรียบคล้ายกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดที่ปรากฏรอยบุ๋มลึกไปถึงเกลียวคอหลอด เพราะพระองค์ทรงใช้ด้ามแปลงสีฟันรีดและกดเพื่อไม่ให้เหลือทิ้ง พระองค์ทรงสอนถึงความพอดีและความประหยัด ทรงไม่สวมเครื่องประดับ เช่นแหวน ยกเว้นนาฬิกาที่ใช้ทรงงานประจำ ดินสอที่พระองค์ทรงใช้ประจำจะใช้จนกระทั่งดินสอกุดสั้นจนใช้ไม่ได้แล้ว รองเท้าที่สวมพระบาททรงงานพระองค์มีรับสั่งให้ช่างนำไปซ่อมแซมอยู่เป็นประจำnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #457 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 16:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อีก 3 วันก็ครบ 1 ปีพอดีครับ...noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #458 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 16:41 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คุณจูผมได้ตั้งกระทู้ใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วครับ...noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #459 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 17:18 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

แต่กระทู้นี้ก็ยังคุยกันต่อครับ..ทำไมเงียบไปเลย..นอนหลับรึเปล่าครับ..

(ต้องบริหารร่างกายหน่อยครับ)noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ติดหนึบ!
เรทกระทู้
« ตอบ #460 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 17:19 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 คุณดิสฯ อยากอยู่ที่เก่าคะเพราะว่าจะได้ประติดประต่อเรื่องราวต่าง ๆ ได้ จะได้เชื่อมโยงกันไป นี่ก็ประเภทยึดติดอยู่อย่างนั้นกว่าจะออกไปไหนได้แต่ละครั้งก็ชั่งใจกันนานกว่าจะออกไปได้ และคิดว่าคงมีผู้ติดตามข่าวว่าจะเป็นความจริงอย่างที่พูดไหม q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ก้าวเร็วเกินไป!
เรทกระทู้
« ตอบ #461 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 17:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*064 คุณดิสฯ เราแปลกใจข่าวช่อง ๓ จะล้ำหน้ามากกว่าช่องอื่นใด เขามีการเชื่อมโยงกันกี่ชาติภาษากันนี่ถึงได้รวดเร็วไฮฟายอย่างนี้น่าศึกษาวิจัย

ความจริงส่วนราชการวิ่งตามไม่ทันสองบริษัทยักษ์ใหญ่ นั่นก็คือ บริษัทซี.พี.
และไทยทีวีสี ช้อง ๓ ซึ่งทั้งสองแห่งนี้จะวิ่งนำหน้าประเทศไทยและส่วนราชการชนิดที่เขาน่าจะเกรงอกเกรงใจส่วนราชการบ้างก็จะดีน๊ะนี่อยากจะพูดให้เข้าใจ

บางทีเขาก็น่าจะรับรู้หน้าที่ของตัวเองกันนั้นได้ว่าเขาได้อาศัยอยู่บนแผ่นดินของใคร การที่จะนำเสนออะไรที่มันก้าวหน้าชนิดที่ว่าส่วนราชการตามไม่ทันนั้น คนดีเท่านั้นที่จะเข้าใจ

บางทีส่วนราชการอยากจะไปควบรวมกิจการกับบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนี้ด้วยซ้ำ คือมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปทำงานร่วมกับบริษัททั้งสองแห่งนี้นั้นได้ และเป็นการทำงานร่วมมือกันที่จะพัฒนาชาติร่วมกันและผลประโยชน์นั้นต้องคำนึงถึงความมั่นคงเป็นใหญ่

หากว่าส่วนราชการจะได้ไปควบรวมกิจการด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลนั้นกับความก้าวหน้าของสองบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้นั้นก็จะเป็นการดีอย่างมากมาย เพราะอย่างน้อยประเทศไทยก็จะได้รับรู้ข่าวสารการดำเนินงานที่จะควบคู่ไปกันนั้นได้ q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #462 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 17:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ได้ครับไม่มีปัญหาเอากระทู้นี้เป็นหลักครับ คุณจูนับถือหลวงปู่มั่นมานานเท่าไหร่แล้วครับ..

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
เรื่องจริง!
เรทกระทู้
« ตอบ #463 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 17:33 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 ตอนแรกจะเป็นหลวงปู่แหวนน๊ะ และก็มาที่หลวงปูมั่นเพราะว่าสายสัมพันธ์เดียวกันนั้นได้ รักหลวงปู่แหวนอย่างมากมาย นึกแล้วก็น้ำตาไหล ท่านไม่ได้ต้องการอะไรเลยในชีวิตอุทิศเพื่อศาสนาเท่านั้น นี่คือพระผู้ใหญ่ที่นาเคารพนับถือยึดมั่นอยู่ในหัวใจ พิมพ์ไปน้ำตาก็ไหลไป คุณดิสฯ มาสะกิดความรู้สึกทำไมค่ะ ทำให้นักรบสงบจิตใจไปเลยนั้นได้ q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
เบื่ออ่ะ!
เรทกระทู้
« ตอบ #464 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 17:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 ครอบครัวข่าว ๓ จะทำหน้าที่เหมือนกับเรียกคะแนนนิยมคนไทยให้เข้าร่วมเป็นครอบครัวกับเขาแล้วต่อไปนั้นก็จะก้าวเป็นการขยายอาณาจักรคนไทยให้อยู่กันเป็นปึกแผ่นก็เสมือนประชานิยมไม่ผิดเพี้ยนกันนั้นได

ให้ไปดูแลเดี๋ยวจะแก้ไขกันลำบาก อย่างน้อยก็เป็นฐานคะแนนเสียงอย่างต่อเนื่องนั้นได้ หากจะชำระล้างก็ต้องไปทั้งหมดขบวนการตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมาว่าไปเชื่อมโยงกับใครกันบ้างหนาในเรื่องประชานิยมแยซึมลึกประเทศไทย

เบื่อแล้วน๊ะสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เด็ดขาดแต่ประการใด มันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปไหนไม่ได้สักที q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ถึงช่อง ๓
เรทกระทู้
« ตอบ #465 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 18:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061จิตก็ยังพัวพันอยู่กับช่อง ๓ อยู่อย่างนี้เพราะกังขา พัวพันอยู่อย่างนี้แหละหนาเขาเรียกจิตอาวรณ์ไง อย่างไรก็อยากให้ช่อง ๓ สังวรณ์จิตใจ ให้กลับมารักชาติไทยให้มาก ๆ นำความรู้จากต่างชาติมาใช้กับประเทศไทยให้ประเทศไทยเกิดผลดีที่จะกลับมาพัฒนาลูกหลานไทยให้ก้าวหน้าเดินไปข้างหน้ากับเขานั้นได้ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของวิถีไทย q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
เลือกสักอย่าง!
เรทกระทู้
« ตอบ #466 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 18:41 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061ในเวลานี้อยากจะบอกว่า ชาติไทยชาติเดียวนี้หนาที่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นความโชคดีของคนไทยที่มีพ่อหลวงทรงเป็นหลักชัย พระองค์ท่านสอนพวกเราให้เข้าใจโลกและโรคเกี่ยวโยงไปด้วยกันนั้นได้

โลกที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ และโรคที่รักษาไม่หายขาดนั่นคือ โรคตัณหาเกาะกินประเทศไทย

ยังไม่รู้เลยว่าท่านทูตของไทยนั้นหนาไปพูดกับชาติยุโรปแล้วเขาจะเข้าใจนั้นไหม เพราะคนละภาษา และก็คนละจิตใจ คนละความคิด คนละเศรษฐกิจที่สวนทางกันนั้นได้ เศรษฐกิจของเขากว้างไกลคือจากทวีปอเมริกาก็ยังมาเสาะแสวงหาผลประโยชน์ถึงไทยนั้นได้

เศรษฐกิจของไทยคือ เศรษฐกิจพอเพียง ที่จะไปบอกให้เขามีจิตสำนึกและให้เข้าใจว่าการที่ไม่มีความพอเพียงคือความโลภนั้นไซร้จะก่อให้เกิดผลเสียหายติดตามมาชนิดที่ว่าทำให้โลกทั้งใบหมดสิ้นความสงบสุขไปนั้นได้

หากประเทศไทยไม่มีผู้เสียสละ ไม่มีผู้เข้าใจโลกใบนี้ล่ะก้อ ป่านฉะนี้คงเป็นเสมือยอิรักอย่างแน่นอนโปรดเข้าใจ

เราโชคดีที่มีพ่อหลวงทางประคับประคองให้พวกเราสอนให้เราเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเอง เจ็บเอง และตอนนี้เป็นอย่างไร รู้สึกกันหรือยังนั่น หรือว่ายังแต่จะยังเดินหน้าต่อไปที่จะเข้าไปสู่สงคราม หรือจะเข้าวิหาร ให้ตัดสินใจกันก่อนให้จงได้ q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คิดให้ดี!
เรทกระทู้
« ตอบ #467 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 18:49 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*064เนื้อเพลง: ได้อย่างเสียอย่าง
ศิลปิน: อัสนี วสันต์
อัลบั้ม: ฟักทอง

จากเคยรักอยู่ จากเคยรักกัน
กลับมาไหวหวั่น กลับมาเหินห่าง
ก็ใจของเธอ แบ่งเป็นสองทาง
แบ่งเป็นสองอย่าง เกิดลังเลหัวใจ

ก็มันเห็นอยู่ ว่าเธอมีใจ
ให้กับเขาคนใหม่ เท่ากับฉันคนเก่า
เก่าก็แสนดี ใหม่ก็เข้าที แต่จะให้ดี
ต้องเลือกไป

ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง
เลือกเดินบนทางสักทาง ได้ไหม
เลือกมาว่าจะรักใคร ก็อยากให้เธอปักใจเสียที
หากว่าเขาดี ก็ไม่ว่าไร ก็จะเข้าใจ และจะไปเสียที
ปล่อยเอาไว้นาน อาจจะไม่ดี
บอกกันเสียที จะเลือกใคร

ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง
เลือกเดินบนทางสักทาง ได้ไหม
เลือกมาว่าจะรักใคร ก็อยากให้เธอปักใจเสียที
หากว่าเขาดี ก็ไม่ว่าไร ก็จะเข้าใจ และจะไปเสียที
ปล่อยเอาไว้นาน อาจจะไม่ดี
บอกกันเสียที จะเลือกใคร

บอกกันเสียที ได้อย่าง ก็ต้องเสียอย่าง
ให้มันเสียบ้าง เลือกสักทางว่าใคร
อยากจะได้มา ก็ต้องเสียไป แต่จะเสียใครให้มันรู้

อยากจะได้อย่าง ก็ต้องเสียอย่าง
ให้มันเสียบ้าง เลือกสักทางว่าใคร
อยากจะได้มา ก็ต้องเสียไป แต่จะเสียใครให้มันรู้

อยากจะได้อย่าง ก็ต้องเสียอย่าง
ให้มันเสียบ้าง เลือกสักทางว่าใคร
อยากจะได้มา ก็ต้องเสียไป แต่จะเสียใครให้มันรู้

อยากจะได้อย่าง ก็ต้องเสียอย่าง
ให้มันเสียบ้าง เลือกสักทางว่าใคร
อยากจะได้มา ก็ต้องเสียไป แต่จะเสียใครให้มันรู้

นำเนื้อเพลง หรือบทความ ไปลงที่เว็บอื่น อย่าลืมให้เครดิต Lyrics.CM ผู้แกะเนื้อเพลงด้วยครับ : )

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
เลือกได้ไหม!
เรทกระทู้
« ตอบ #468 เมื่อ: 7 ก.ค. 14, 19:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*064 คงไม่มีใครโง่ที่จะเดินเข้าไปสู่สงครามหรอกใช่ไหม

สำหรับประเทศไทยหนทางสุดท้ายที่พวกเราจะต้องไปเจอกันก็คือ พระวิหารวัดวาอาราม คิดว่าจริงไหม

หรือใครอยากจะพบกับสงครามในวาระสุดท้าย หากคิดเยี่ยงนั้นก็ให้ออกไปจากบ้านเมืองไทยก่อนจะดีกว่า เพราะว่ารังแต่จะสร้างปัญหาไม่จบไม่สิ้นนั้นได้ q*064

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #469 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 07:59 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ลูกศิษย์เผยคลิป “ดวงแก้ว“ ลอย ก่อนพระครูชื่อดังละสังขาร


หลังจากการมรณภาพของ "พระครูถาวรมงคลวัตร (หลวงปู่ครูบาอินถา ฐิตธมฺโม)" เจ้าอาวาสวัดยั้งเมิน อ.สะคุณ จ.เชียงใหม่ อายุ 93 ปี ที่มรณะภาพอย่างสงบในกุฏิของวัดยั้งเมิน เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 57 ที่ผ่านมา ล่าสุดเหล่าบรรดาลูกศิษย์ได้นำกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในกุฎิและวิหาร ก่อนที่พระครูบาอินถายังไม่มรณภาพและหลังมรณภาพแล้วมาเปิดดู โดยหลังจากที่ได้ชมก็ถึงกับตะลึงเมื่อเห็นดวงแก้วกลม ส่องสว่างดวงกว้างประมาณ 5-6 นิ้ว ได้ลอยวนไปมาในวิหาร ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา 15.00-16.00 น. จนกระทั่งมีลูกศิษย์ ไปพบร่างไร้วิญญาณของหลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้วอย่างสงบ

ทั้งนี้ ลูกศิษย์ต่างพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันว่าน่าจะเป็นดวงวัญญาญของหลวงปู่ที่ออกจากร่างไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภายในวิหาร ของวัดยั้งเมิน โดยในวันที่ 9 ก.ค. 57 จะประกอบพิธีนำนำร่างบรรจุไว้ในโลงแก้วตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน ซึ่งในแต่ละวันบรรดาลูกศิษย์ พากันเดินทางไปกราบไหว้ร่างหลวงปู่ครูบาอินถากันอย่างเนื่องแน่ทุกวัน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #470 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 08:05 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ญี่ปุ่นประกาศเคอร์ฟิวห้าม นร.ใช้โทรศัพท์ 4ทุ่ม-6โมงเช้าจนท.การศึกษา แนะ น.ร.คาสุกะ ควรหยุดใช้สมาร์ทโฟน ตั้งแต่ 22.00 - 06.00 น. หวั่นใช้อินเทอร์เน็ตมากเกิน

สื่อต่างประเทศรายงาน เจ้าหน้าที่การศึกษาในเมืองคาสุกะ ของญี่ปุ่น ตั้งกฎให้นักเรียนยุติการใช้สมาร์ทโฟน และส่งให้ผู้ปกครองตั้งแต่เวลา 22.00 - 06.00 น. เพื่อป้องกันตามที่รัฐบาลญี่ปุ่น ได้มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตมากเกิน ในกลุ่มนักเรียนวัย 13 - 15 ปี ทั้งนี้ ยังเป็นการเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนตัวที่อาจรั่วไหลจากการใช้เว็บไซต์ต่างๆ ด้วย ข้อห้ามดังกล่าวมีขึ้นหลังเจ้าหน้าที่การศึกษาประชุมหารือร่วมกับผู้ปกครอง พื้นที่คาสุกะ เรียบร้อยแล้ว

ซึ่ง โปสเตอร์และแผ่นพับต่างๆ เกี่ยวกับมาตราการดังกล่าว ได้ถูกส่งไปโรงเรียนมัธยม ถึง 6 เมืองคาสุกะ

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #471 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 09:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ทูตสิงคโปร์พบผบ.สส. ยันเข้าใจหนุนไทยทุกด้านทูตสิงคโปร์ พบ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยืนยัน เข้าใจสถานการณ์ไทย พร้อมหนุนความร่วมมือทุกด้าน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 2 ประเทศ
พล.อ.ธนะ ศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นาง Chua Siew San (ชัว ซิว ซัน) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ในการเยี่ยมคำนับ เพื่อพบปะสนทนา และแลกเปลี่ยนข้อราชการ ซึ่งการพบปะสนทนาครั้งนี้ เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีความแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน

ทูตสิงคโปร์พบผบ.สส.
ทูตสิงคโปร์พบผบ.สส.

โดยได้ติดตามสถานการณ์และมีความเข้าใจเหตุผลที่กองทัพเข้าบริหารประเทศว่า เป็นการรักษาความมั่นคงและเพื่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ พร้อมแสดงจุดยืนจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของไทย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ได้ขอบคุณกองทัพไทย ที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือทางทหารแก่กองทัพสิงคโปร์มาอย่างต่อเนื่องและ ได้ยืนยันความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารยังคงดำเนินต่อไปตามปกติและใกล้ ชิด ทั้งในด้านการฝึก การศึกษา และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ทั้งนี้ สิงคโปร์ พร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับไทยในทุกด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพของทั้ง 2 ประเทศ ตลอดจนความร่วมมือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

innnews

mthai news

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #472 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 09:10 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คุณจูเข้ามาก็รายงานข่าวได้เลยครับ..

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คิดบ้างไหม!
เรทกระทู้
« ตอบ #473 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 09:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 สวัสดีคะคุณดิสฯ เห็นข่าวญี่ปุ่นหรือยังว่าเป็นเยี่ยงใด เขาจะรับรู้กระทู้ข่าวของเราและก็จะไปดำเนินการห้ามปรามเด็กนักเรียนของเขาซึ่งเราออกความคิดเห็นเมื่อวานนี้และเขาก็คงจะเชื่อมโยงข่าวกับเราและมาอ่านกระทู้ของเรา และนี่คือการช่วงชิงข่าวกันไง เราถึงว่าการข่าวของเรากับการข่าวต่างประเทศนั้นจะเชื่อมโยงกันได้

แล้วถามว่าผู้สื่อข่าวของไทยทำหน้าที่ให้กับชาติใด แล้วเหตุใดถึงสมองสั่งการไปยังต่างชาติมากกว่าที่ไทย เหมือนมันไม่รักชาติไทยอะไรปานนั้น q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ฟังน๊ะ!
เรทกระทู้
« ตอบ #474 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 09:32 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061ภาพวาด Creation of Adam ฝีมือจิตรกรเอก มิเกลันเจโล ภายในโบสถ์ซิสทีน

คุณดิสฯ คุณเคยเห็นภาพนี้บ้างไหม แต่เรานึกถึงประเทศแม็กซิโกที่เป็นประเทศเชื่อมโยงระหว่างอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ที่เห็นภาพนี้และมองไปที่อเมริกากำลังดำเนินการไล่ล่าหาอาณานิคมทรัพยากรให้แก่ประเทศตัวเองนั้นได้

และผลกรรมที่เขาได้กระทำก็จะตกต่ำให้เห็นในอนาคตนั้นได้คือ ตัวเชื่อมโยงระหว่างอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ จะมีปัญหาเพราะว่าเป็นเวรกรรมที่ไปทำลายความสัมพันธ์ให้กับชนชาติอื่นให้ย่อยยับดับไป และให้ดูผลแห่งการกระทำของเขาว่าประเทศแม็กซิโกนี้หนาจะสร้างปัญหาให้กับประเทศอเมริกาชนิดที่ตัดขาดกันไปเลยนั้นได้ แล้วคิดสิว่าประเทศไทยได้รับการก่อกรรมทำเข็ญมากี่ปีที่ไทยให้มีการแบ่งแยกสีสรรค์ แบ่งแยกให้คนไทยแตกความสามัคคีกันในไทย

เราก็มีหน้าที่นั่งดูผลแห่งการกระทำของอเมริกานั้นในอันดับต่อไป และอย่าให้มากระทบกับประเทศไทยเป็นอันขาด ที่ผ่านมาก็ย่อยยับแทบจะพินาศไปนั้นได้ q*061


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #475 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 10:10 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

น้องแก้มที่หายตัวไปบนรถไฟ ขณะนี้ได้พบและน้องได้เสียชีวิตไปแล้ว เพราะถูกทำร้ายและถูกโยนจากรถไฟลงข้างทาง...จิตใจทำด้วยอะไรนะ...ขอให้น้องแก้มจงไปอยู่ในสุขคติบนสวรรค์ด้วยเทอญ.....

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คิดไกลไปไหม!
เรทกระทู้
« ตอบ #476 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 11:16 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 คห.๔๗๕ คุณดิสฯ ถามว่าจิตใจทำด้วยอะไร เหตุใดคุณไม่ดูสิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบประเทศไทยว่าเป็นเยี่ยงใด มีความสง่างาม มีความสดใสเหมือนในอดีตบ้างไหม นี่ไงโลกทุนนิยมที่มาขย่มประเทศไทย และผลที่ตามมาเมื่อวานก็พูดให้ฟังแล้วว่าเป็นเยี่ยงได้

เราเสพแต่สิ่งที่เลวร้าย หนังที่เข้ามาฉายก็มีแต่การทำลายล้างกี่เรื่องที่นำเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย

การทำลายศาสนา รูปภาพโป๊ต่าง ๆ นานาขึ้นหน้าเว็บข่าวเจ้าประจำตลอดมาคุณคิดว่าเป็นเยี่ยงใด เราได้ต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งโลกสวยงามในไทย

วันนี้ เวลานี้ เวรกรรมกำลังจะถอยร่นไปหาผู้ก่อกรรมทำเข็ญกับประเทศไทย

ที่ถามว่าจิตใจทำด้วยอะไร ก็มีสองกรณี คือคนที่รู้ดี กับคนที่ไม่รู้ดี เสมือนดอกบัวสี่เหล่านั่นไง ถึงบอกว่าเอาเรื่อง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว มาพูดกันดีกว่าประเทศไทย เพราะว่าเป็นการตัดสินโชคชะตาโลกใบนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จและไม่ต้องมีการฎีกาหรือฟ้องร้องไปถึง ศาลโลก นั้นได้ q*039

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ชะตากรรมไทย!
เรทกระทู้
« ตอบ #477 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 12:44 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*064 เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือศาลโลกก็คงมีภัยธรรมชาตินี่แหละหนาเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมโลกใบนี้นั้นได้ หากถามว่าจะดูได้จากอะไร

ก็ต้องมาดูว่าผู้ปกครองสูงสุดของชาติต่าง ๆ นั้นหนาได้กระทำความดี และความชั่วอันใด ที่จะส่งผลให้บังเกิดผลเสียหายให้แก่ประเทศไทยนั้นได้ แต่....หากจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน ก็อยากจะถามว่าคนในชาติในแต่ละชาตินั้นได้ก่อเวรกรรมร่วมกับผู้ปกครองในแต่ละชาตินั้นหรือไม่

โชคชะตาของโลกใบนี้อยู่ที่การกระทำของผู้ปกครองของแต่ละประเทศว่ามีความประพฤติเยี่ยงใด และคนในชาตินั้นประกอบกรรมดีและชั่วมากมายกว่าทำดีนั้นไหม

สำหรับประเทศไทยดูได้จากผลกรรมของประชาชนในแต่ละจังหวัดและผู้ว่าในแต่ละจังหวัดว่าได้กระทำความดีและไม่ดีอันใดแก่พื้นที่ๆ ได้รับการดูแลเอาใจใส่นั้นหรือไม่

ผลที่ตามมาก็คือภัยพิบัติที่จะก่อปัญหาไม่วางวายและแผ่นดินไหวที่ภาคเหนือนั้นคือการกระทำของใครที่ส่งผลกระทบเสียหายให้แก่ประเทศไทยโดยรวมนั้นได้ ลำพังแต่ผู้ปกครองสูงสุดที่ปกครองประเทศไทยนั้นคงมิใช่ แต่ต้องด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมของประชาชนที่อยู่อาศัยที่จะต้องเดินตามผู้ปกครองนั้นที่ก็บอกดังสนั่น เราจะปกครองโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

แล้วถามกลับว่ามหาชนชาวสยามได้ประพฤติปฏิบัติตามพระราชาของไทยหรือไม่ประการใดที่ผ่านมา q*064

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #478 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 12:51 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

พบสิ่งมีชีวิตประหลาด.....noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #479 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 12:54 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คุณจูช่วยดูว่าเป็นตัวอะไร...

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #480 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 13:02 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ผู้ชมช็อก จระเข้น้ำเค็มงับมือพี่เลี้ยง-ลากลงน้ำระหว่างให้อาหาร
จระเข้น้ำเค็มงับมือเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ต่อหน้าผู้ชม โชคดีรอดมาได้

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เว็บไซต์ซิดนีย์ มอร์นิ่ง เฮรัลด์ รายงานว่า เกิดเหตุจระเข้น้ำเค็มงับมือเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ระหว่างแสดงโชว์ให้อาหารจระเข้ ที่สวนสัตว์โชเฮเวน ออสเตรเลีย โชคดีมือไม่ขาดจากเหตุการณ์นี้

รายงานระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายเทรนต์ เบอร์ตัน เจ้าหน้าที่ให้อาหารสัตว์ที่สวนสัตว์โชเฮเวน ในนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย กำลังโชว์การให้อาหารเจ้าจอห์น จระเข้น้ำเค็มความยาว 3.7 เมตร อยู่ภายในกรงจัดแสดง ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวที่จับจ้องมา แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อเจ้าจระเข้ได้งับมือของเบอร์ตัน ก่อนจะลากเขาลงไปในน้ำ โชคดีที่มันไม่เขมือบเบอร์ตันในตอนนั้น ประกอบกับเขาตะเกียกตะกายเอาตัวรอดด้วย เขาจึงรอดชีวิตมาได้ แถมยังสามารถเดินขึ้นรถพยาบาลได้เองด้วย

อย่างไรก็ดี เบอร์ตันไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์นี้ แต่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ผู้ชมที่ชมเขาอยู่ในขณะนั้นต่างเสียขวัญไปตาม ๆ กันเลยทีเดียวที่มา: http://hilight.kapook.com/view/104788
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก Shoalhaven Zoo

โพสจังnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ทรงพระเจริญ
เรทกระทู้
« ตอบ #481 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 13:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*064 เมื่อเราเป็นเด็กอยู่นั่น ที่หน้าบ้านของติดถนนใหญ่ และมีรถราวิ่งไปมาเรารู้สึกได้ และหากมีตำรวจมาเป่านกหวีดกั้นมิให้รถผ่านนั้นก็หมายความว่าจะมีขบวนเสด็จของพระราชาและพระราชินีของไทยวิ่งผ่านหน้าบ้านของเรา พวกเราเด็ก ๆ จะพากันไปยืนเรียงกันที่ถนนในสายตาที่พระราชาจะทรงเห็นได้ มีเสียงของแม่ตะโกนว่า ถอนสายบัวให้สวย ๆ น๊ะ แล้วเราก็จะกระทำตามให้สวยงามที่สุดที่จะทำได้ เรามองเห็นพระพักตร์ของพระราชินีพร้อมด้วยพระหัตถ์ที่ทรงโบกมือให้แก่พวกเราและเป็นเช่นนี้ทุกครั้งไปเพราะหน้าบ้านของเราคือทางผ่านที่พระองค์ท่านจะเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่หัวหินนั้นที่เราจำความได้ ภาพเหล่านั้นจารึกอยู่ในสมองและจิตใจ เราสำนึกได้อยู่ทุกวันนี้ด้วยภาพที่จอทีวีที่ในหลวงนี้ทรงมีแผนที่ทรงถืออยู่ในมือพร้อมกับกล้องที่สะพาย จากปี ๒๕๐๕ ที่เราจำความได้ ในข่าวเราเห็นแต่พระราชินีทรงแต่งพระวรกายสวยงามและทรงดำเนินไปตามป่าเขาลำเนาไพร เรายังคิดเลยว่ามีแต่พระราชาพระราชินีจะทรงอยู่ในเวียงวังแต่งพระวรกายสวยงามนั้นต้องทรงประทับอยู่แต่ในวังเท่านั้น

แต่ที่ประเทศไทยคงไม่ใช่ พระองค์ท่านเสด็จไปยังสถานที่ต่าง ๆในประเทศไทย(คงจะครบหมดแล้วในแผนที่ ๆ ทรงถือนั้นได้) เสมือนดั่งเอาความเจริญทั้งหมดไปให้แก่ประชาชนที่ห่างไกล เพราะตอนนั้นยังไม่มีทีวีที่จะฉายให้เห็นดั่งปัจจุบันนี้ได้ เราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเมตตาต่อปวงชนชาวไทย คิดทุกครั้งน้ำตาก็จะไหลหลั่งมาอย่างไม่หยุดยั้งนั้นได้ ขณะที่พิมพ์อยู่นี้น้ำตาก็ไหลไปตามที่ได้คิดสรรค์เพราะภาพเหล่านั้นปรากฏในมโนสำนึกของเราไม่ขาดสาย หลายภาพผุดขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นความทรงจำที่จะไม่ลืมเลือนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ q*064

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #482 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 13:16 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

แผ่นดินไหว 6.9 เขย่ากัวเตมาลา-เม็กซิโก ดับ 3

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก JOHAN ORDONEZ / AFP


แผ่นดินไหว 6.9 เขย่ากัวเตมาลา-เม็กซิโก ดับ 3
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก JOHAN ORDONEZ / AFP

...

แผ่นดินไหว 6.9 แมกนิจูด เขย่าชายแดนกัวเตมาลา-เม็กซิโก ดับแล้ว 3 ราย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหว 6.9 แมกนิจูด บริเวณเขตชายแดนกัวเตมาลาและเม็กซิโก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังคาเรือน รวมทั้งมีดินถล่ม

รายงานระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวัดซาน มาร์กอส พื้นที่ชายแดนกัวเตมาลาด้านติดกับเม็กซิโกที่เคยเผชิญกับแผ่นดินไหวมาแล้วหลายครั้ง มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองทาปาชูลา รัฐเชียปัสของเม็กซิโกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 22 กิโลเมตร มีความลึกประมาณ 60 กิโลเมตร ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายหนักหลายหลัง เกิดดินถล่มในบางพื้นที่ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย บาดเจ็บอีก 33 ราย

ด้านประธานาธิบดีออตโต เปเรซ แห่งกัวเตมาลา ได้เปิดเผยว่า เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายรายหนึ่งเป็นทารกแรกเกิด เสียชีวิตเพราะเพดานโรงพยาบาลถล่มลงมาทับร่างอันบอบบาง ขณะที่ความเสียหายจากแผ่นดินไหวถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ใช่แค่เสียหายเล็กน้อย มีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายหนัก 41 หลัง

ส่วนทางฝั่งเม็กซิโก ทางการเผยว่ามีผู้เสียชีวิต 2 ราย จากเหตุซากปรักหักพังถล่มทับ ในรัฐเชียปัส

ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่แถบนี้ เคยเกิแผ่นดินไหวมาแล้วหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และครั้งที่รุนแรงล่าสุด คือเหตุการณ์แผ่นดินไหว 7.4 แมกนิจูด ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2012 ตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 48 ราย


แผ่นดินไหว 6.9 เขย่ากัวเตมาลา-เม็กซิโก ดับ 3
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก JOHAN ORDONEZ / AFP


แผ่นดินไหว 6.9 เขย่ากัวเตมาลา-เม็กซิโก ดับ 3
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก JOHAN ORDONEZ / AFP


ที่มา: http://hilight.kapook.com/view/104778

โพสจัง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ฟันธง!
เรทกระทู้
« ตอบ #483 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 13:19 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 คห. ๔๗๘ คงเป็นลิงต่างชาติภาษามากกว่าลิงไทยเพราะว่าของแปลกแบบนี้ไม่ค่อยมีในไทย นี่ก็เห็นว่าจะมีหนังเกี่ยวกับลิงเข้ามาฉายต้องไปดูว่ามีอะไรที่ข้องเกี่ยวกับประเทศไทยอีกหรือไม่ เพราะว่าผู้อำนวยการสร้างหนังในอเมริกา มักจะเอาเนื้อหาของไทยไปพร็อตเรื่องตลอดเวลาเพื่อหาทางถล่มนั้นหนาตั้งแต่หนังเรื่อง อวตาร มาแล้วนั้นได้ นี่ก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ หนุมาน หรือว่า ลิง ที่จะนำเข้ามาฉาย ก็ต้องดูว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรๆ เสียมันต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ไปดูได้ q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ใครผิด!
เรทกระทู้
« ตอบ #484 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 13:41 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 คุณดิสฯ วันนี้อยากจะให้คุณไปหาประวัติผู้กำกับหนังของอเมริกาว่าสืบเชื้อสายมาจากไหน เป็นพวกบ่อนทำลายความมั่นคงของโลกใบนี้หรือไม่ เพราะว่าหนังแต่ละเรื่องที่ส่งมาฉายในไทย มักจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ เสมือนมันฝังหัวว่าอยากจะทำลายไทยนั้นหนาแต่หาอะไรมาทำลายไม่ได้(ที่ผ่านมา) ให้กลับไปศึกษาดูหนังแต่ละเรื่องนั้นได้ แม้กระทั้งคำพูดในการพากษ์นั้นมันก็ยังว่ากล่าวผู้ปกครองของไทยอยู่นัย ๆ บางคนอาจจะไม่รู้เพราะคิดไม่ทัน แต่...เรานั้นคิดทันอย่างไรอย่างนั้นได้ และก็เฝ้าจับตาพวกนักลงทุนทางภาพยนตร์นี้ว่าเป็นพวกใดกันนั้นได้ ถึงได้สร้างหนังที่่มักจะบ่อนทำลายประเทศไทยไม่สิ้นสุดแต่ประการใด

ข้างบนนั้นคือทีมสร้างหนังของอเมริกา และต่อมาก็คือทีมฟุตบอลค้าแข้งและค้ามนุษย์ให้เห็นอย่างเด่นชัดในการซื้อหานักเตะกันเสมือนบรรพบุรุษไทยนั้นค้าวัว ค้าควาย นั้นได้

เรื่องนี้มันเห็นอย่างโปร่งใส แต่ค้ามนุษย์ในไทยกลับเป็นที่ครหา ถามว่าค้านักฟุตบอลยุโรปนี่ มันเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่....ขอถาม q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #485 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 13:51 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ดูแล้วเหมือนกับการแต่งภาพขึ้นมาใหม่ให้เหมือนลิงครับ..

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #486 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 13:52 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ศาลมอลโดวา สั่งประหารรัฐมนตรี คดีทุจริตคอรัปชั่นฯเมื่อวานที่ผ่านมา สำนักข่าวชื่อดังของมอลโดวา ตีข่าวว่า ศาลอาญาของประเทศมอลโดวา พิพากษาให้ยึดทรัพย์ทั้งหมดและให้ประหารชีวิต นายวิลเลียม เมดิสัน รัฐมนตรีว่าการคมนาคม ในคดีโกงกินทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณบูรณะถนนทางหลวงของประเทศ โดยไม่ต้องรอลงอาญา ในขณะเดียวกันศาลยังพิพากษา ห้ามมิให้ภรรยาของ นายวิลเลียม เมดิสัน ลงเล่นการเมืองตลอดชีวิต


เนื้อหาโดย: Lamborghini

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #487 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 14:43 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คห.ที่ 481 อ่านแล้วน้ำตาไหลเช่นกันครับ...

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
55555
เรทกระทู้
« ตอบ #488 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 15:11 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061ศาลมอลโดวา สั่งประหารรัฐมนตรี คดีทุจริตคอรัปชั่นฯ


เมื่อวานที่ผ่านมา สำนักข่าวชื่อดังของมอลโดวา ตีข่าวว่า ศาลอาญาของประเทศมอลโดวา พิพากษาให้ยึดทรัพย์ทั้งหมดและให้ประหารชีวิต นายวิลเลียม เมดิสัน รัฐมนตรีว่าการคมนาคม ในคดีโกงกินทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณบูรณะถนนทางหลวงของประเทศ โดยไม่ต้องรอลงอาญา ในขณะเดียวกันศาลยังพิพากษา ห้ามมิให้ภรรยาของ นายวิลเลียม เมดิสัน ลงเล่นการเมืองตลอดชีวิต

q*064 คือว่าเป็นประเทศที่ไม่รู้จัก แต่ทว่ามาเป็นต้นแบบแทนประเทศมหาอำนาจได้อย่างไร ขนาดประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกายังไม่รุดหน้ากว่านี้ไปได้ แสดงว่าทำอะไรเกินหน้าเกินตาแม้กระทั่ง ศาลโลก น๊ะจะบอกเอาไว้ให้ q*061

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
มโนไกล!
เรทกระทู้
« ตอบ #489 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 15:29 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 คห. ๔๘๘ นับว่าให้อภัยมิได้ เพราะว่าชาติต้นแบบในยุโรปเท่านั้นที่จะคิดสรรค์ให้เป็นต้นแบบนั้นได้ ถือว่าเป็นการกระทำที่เกินหน้าและไม่คิดปรึกษาหารือที่ปรึกษาของอเมริกาก่อนว่าจะให้ลงข่าวได้ไหม อย่างนี้คิดว่าจะได้รับโทษกีดกันทางการค้านั้นไหม 55555555555555

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คิดเพื่อประเทศไทย
เรทกระทู้
« ตอบ #490 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 15:48 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061 เมื่อมีข่าวคนตัดต้นไม้ใหญ่สองคนโอบได้ ถามคุณดิสฯว่าคุณรู้สึกอย่างไร เรารู้สึกได้ประการที่หนึ่ง หมดแล้วซึ่งแรงปะทะของลมที่จะหยุดยั้งมิได้ไปทำลายบ้านเรือนของประชาชนนั้นได้

สอง ระยะเวลาที่ต้นไม้จะเติบโตมาถึงปัจจุบันต้องใช้เวลานานขนาดไหน เพียงแค่เลื่อยไฟฟ้าก็มาทำลายทรัพยากรของไทยให้หมดสิ้นไป เหตุใดเราไม่ไปทำลายเลื่อยไฟฟ้าเหล่านั้นล่ะ มาแก้ปัญหาที่คนตัดต้นไม้ทำไม เราจะต้องไปควบคุมคนผลิตเลื่อยไฟฟ้า หรือไม่ก็ต้องจำกัดว่าเลื่อนไฟฟ้าจะเอาไปทำอะไรกันนั้นได้ ใครสามารถจะครอบครองให้เสมือนปืนผาหน้าไม้ หากเราไปเอาผิดกับคนลักลอบ หากมันใช้ขวานก็คงจะใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จนั้นได้ แต่พอมีเลื่อยไฟฟ้า มันก็สามารถกระทำการได้ แล้วในป่ามีไฟฟ้ามาทำได้อย่างไร มันก็ต้องมีน้ำมันและก็ต้องใช้เครื่องยนต์ของรถยนต์นั้นใช่ไหม แล้วเราไม่มีกฏหมายกำหนดเลยหรือว่าจะทำอย่างไรกับเครื่องมือเหล่านี้ที่จะไปควบคุมนั้นได้

สาม ชาวบ้านคงไม่ได้รับการอบรมว่าการตัดต้นไม้นั้นเป็นการฆ่าตัวเองตายทางอ้อมนั้นได้ เพราะว่าเมื่อมีภัยพิบัติทั้งน้ำป่า พายุ ก็จะพัดทำล่ายบ้านเรือนของชาวบ้านในบริเวณนั้นหรือจังหวัดนั้น ๆ ให้เสียหาย มันก็ต้องย้อนไปดูว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ เขาได้เข้าไปอบรมประชาชนของเขาบ้างไหม พายุมานั้นหลังคาพังเสียหาย นี่ยังดีที่ให้เห็นถึงเคราะห์กรรมแค่หลังคาเปิดเท่านั้นที่ผ่านมายังไม่ถึงกับพัดพาเอาบ้านเรือนไป นี่ก็ขอให้คิดดูน๊ะว่าเป็นเพราะอะไร เหตุใดเป็นเพียงแค่หลังคาบ้านเท่านั้นในเมืองไทย เป็นที่อื่นหอบเอาบ้านเรือนไปหมดแล้วจะบอกให้ ก็ขอให้ช่วยกันปลูกป่ากันขึ้นมาใหม่ แต่กว่าจะใช้เวลาให้งอกงามจนสองคนโอบนั้นคนรุ่นนี้ก็คงจะตายไปก่อนนั้นได้ หากเราปลูกป่ากันตอนนี้ก็คงเป็นอานิสงค์ของลูกหลานไทยในอนาคตที่จะเติบโตขึ้นมาใหม่ และให้เขียนศิลาจารึกบอกเล่าเหตุการณ์ในประเทศไทยฝังไว้ในป่า และจารึกว่าปลูกในปีไหน และที่ปลูกนี่มีผลดีผลเสียอย่างไร และให้บอกว่าหากไม่มีป่าก็คงไม่มีประเทศไทยและคนไทย เพราะว่าภัยพิบัติก็จะคร่าชีวิตคนไทยไปทั้งหมดประเทศนั้นได้ q*064

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ใครคิดอ่ะ!
เรทกระทู้
« ตอบ #491 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 15:56 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
q*064 คุณดิสฯ คุณรู้สึกถึงประโยคนี้ไหม เรากลับมาอ่านแล้วน้ำตาไหล เสมือนคำสั่งของใครที่สั่งมา แล้วคุณคิดว่าอย่างไร?


"หากเราปลูกป่ากันตอนนี้ก็คงเป็นอานิสงค์ของลูกหลานไทยในอนาคตที่จะเติบโตขึ้นมาใหม่ และให้เขียนศิลาจารึกบอกเล่าเหตุการณ์ในประเทศไทยฝังไว้ในป่า และจารึกว่าปลูกในปีไหน และที่ปลูกนี่มีผลดีผลเสียอย่างไร และให้บอกว่าหากไม่มีป่าก็คงไม่มีประเทศไทยและคนไทย เพราะว่าภัยพิบัติก็จะคร่าชีวิตคนไทยไปทั้งหมดประเทศนั้นได้"

หวังว่าคุณคงจะเข้าใจเช่นเดียวกับเรา เพราะว่าขนาดเรากลับมาอ่านยังน้ำตาไหน q*003q*001


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 8 ก.ค. 14, 16:04 น โดย destinygoal » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #492 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 15:58 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ปภ. เตือน 8 จังหวัดภาคเหนือ รับมือน้ำป่า ดินถล่ม 8-10 ก.ค.

เตือน 16 จังหวัด เฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำท่วม ดินถล่ม 21-25 มิ.ย.

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ปภ. ประกาศเตือน 8 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคมนี้

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2557) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ออกหนังสือด่วนเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ที่อาศัยอยู่ติดพื้นที่ลุ่มริมน้ำ บริเวณเชิงเขา และพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 พร้อมขอให้สังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ เพื่อจะได้อพยพหนีภัยทันท่วงที และให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด

สำหรับรายชื่อ 8 จังหวัดภาคเหนือที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ออกประกาศเตือน มีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน

กระปุกดอทคอม

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #493 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 16:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

น้องๆห้ามเลียนแบบนะ...เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ชาวเน็ตด่ายับ คลิปเสื่อม น.ศ. มหาวิทยาลัยดังฉาว เต้นยั่วโชว์ของลับภายในห้องน้ำสถานศึกษา ร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้มีการแชร์และส่งต่อคลิปวิดีโอของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง กำลังเต้นประกอบเพลงด้วยลีลายั่วยวนและมีการเผยให้เห็นของลับ จนทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

สำหรับคลิปดังกล่าวถูกอัพโหลดลงหน้าเพจ ม่ายมีรายมาก อยากโชว์~ +18 ซึ่งเผยให้เห็นภาพกลุ่มนักศึกษาเต้นประกอบเพลง ขอใจแลกเบอร์โทร เพลงฮิตของ หญิงลี ศรีจุมพล พร้อมกับตั้งกล้องมุมเงยภายในห้องน้ำสถานศึกษา เพื่อเจาะจงถ่ายให้เห็นของลับอย่างโจ่งครึ่ม

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ ปรากฏว่าชาวเน็ตแจ้งให้ลบคลิปเนื่องจากไม่เหมาะสม พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งทำลายภาพลักษณ์และทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างยิ่ง


กระปุกดอทคอม

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #494 เมื่อ: 8 ก.ค. 14, 16:14 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สร้างรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้า ส่อแววยืด เสร็จปี 2559

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

สร้างรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้า ส่อแววยืด เสร็จปี 2559 พร้อมปรึกษาสมาคมวิศวกรรมฯ และสำนักงานอัยการสูงสุด หากสร้างไม่ตรงแบบ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงประเด็นการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ บริเวณแยกเกียกกายว่า โครงการยังดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาอยู่ แต่อาจจะล่าช้าเนื่องจากแผนการก่อสร้างกับแบบการก่อสร้างไม่สอดคล้องกัน ซึ่งทางเราจึงจะต้องขอความอนุเคราะห์จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสำนักงานอัยการสูงสุด คอยให้คำปรึกษาว่า หากการก่อสร้างไม่ตรงแบบที่วางไว้ จะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

นอกจากนี้ นายจเร กล่าวอีกว่า ส่วนการก่อสร้างโรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่ที่ทำได้ล่าช้านั้น จะไม่ส่งผลต่อการก่อสร้างในภาพรวม เพราะการก่อสร้างสามารถดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ต่อได้ เช่นตัวอาคารรัฐสภาหลักกับตัวอาคารรัฐสภาประกอบ อย่างไรก็ตาม หากสร้างโรงเรียนโยธินบูรณะเสร็จ ก็จะสร้างรัฐสภาส่วนที่เหลือทันที คาดว่าจะเสร็จในทุกขั้นตอนปี 2559 จากเดิมคือต้องสร้างให้เสร็จภายในปลายปี 2558


กระปุกดอทคอมnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 31

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม