หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: มาดู ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จ.หนองคาย กัน!  (อ่าน 845 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 24 มิ.ย. 15, 20:34 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (อส.) ปฏิบัติการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ภายใต้กลยุทธ์ดำเนินการ 8 ยุทธศาสตร์หลัก ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ใน 2 ระบบ คือ
- ระบบบังคับบำบัด (ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด) หลักสูตร 120 วัน ดำเนินการใน 7 จังหวัด และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้คัดเลือกให้จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดนำร่อง
ในส่วนของกรมการปกครอง ที่มีผลงานดีเด่น ชัดเจน หลายด้าน ตั้งแต่การบริหารจัดการ กระบวนการบำบัด รวมถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือเมื่อผ่านการบำบัด
- ระบบสมัครใจบำบัด (ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) หลักสูตร 15 วัน ดำเนินการ
ทั่วประเทศ 76 จังหวัด โดยในส่วนของจังหวัดหนองคาย ได้รับเป้าหมายดำเนินการ 300 คน และรุ่นนี้
เป็นรุ่นที่ 4/2558 มีผู้เข้ารับการบำบัด จำนวน 47 คน และวันที่ 23 มิถุนายน พร้อมทำพิธีปิดค่าย
กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นำโดย นายกฤษดา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กรมการปกครองมีนโยบายให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด/อำเภอทั่วประเทศ ร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
งานด้านการบำบัดฟื้นฟูฯ ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง เป็นค่ายบำบัดฟื้นฟูฯ ระบบสมัครใจจังหวัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผู้เสพยาเสพติดที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน การจัดระเบียบสังคม การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ตามหลักสูตรมาตรฐานระยะสั้น 15 วัน ซึ่งเป็นการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้จังหวัดมีค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อรองรับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูฯ
นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีปิดค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 4/2558 ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 23 มิถุนายน 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า รู้สึกประทับใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นโครงการที่ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะสมาชิก อส. ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานของจังหวัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติมีเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้น การแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำหน่วยงานเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการสอดส่อดูแล และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน มีความเสี่ยงในการเกิดและเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานราชการภายในจังหวัดทุกหน่วยงานอย่างจริงจัง และ
ทางกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย มีโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
(ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) รองรับเยาวชนที่หลงผิด ให้ได้รับการฟื้นฟูร่างกาย ฟื้นฟูจิตใจ และให้ได้ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อกลับไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง เมื่อกลับไปอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)
มีเป้าหมายดำเนินการในปี 2558 จำนวน 15,000 คน ดังนี้
- ดำเนินการในจังหวัดที่เป็นกองร้อย อส.จ. จำนวน 44 แห่ง ๆ ละ 300 คน
- ดำเนินการสถานที่อื่น ๆ ในจังหวัดที่ไม่ได้จัดตั้งเป็นกองร้อย อส.จ. 32 แห่ง ๆ ละ 60 คน
และกรมการปกครองได้มีการฝึกอบรมข้าราชการ และสมาชิก อส. เพื่อให้กับมาทำหน้าที่เป็นวิทยากร
ครูพี่เลี้ยง ดูแลผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ในค่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ เน้นกลุ่มเสพ ไม่ใช่กลุ่มติด แนวทางดำเนินการ เน้นฟื้นฟูร่างกาย โดยการสร้างระเบียบวินัย เน้นฟื้นฟูจิตใจ เพื่อให้มีความภาคภูมิใจในตัวเอง อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และได้รับการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ
กรมการปกครองยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานอื่น ๆ ให้มีส่วนช่วยดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยมีการจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย พะเยา พิษณุโลก กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์
สุราษฎร์ธานี และสตูล เป้าหมายดำเนินการ 700 คน หลักสูตร 120 วัน ซึ่งการดำเนินงานมีข้าราชการฝ่ายปกครอง (ผบ.ร้อย อส.จ. และสมาชิก อส.) กำกับดูแลทุกกระบวนการ และมีผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือ และความภาคภูมิใจ คือ จังหวัดหนองคายได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่อง
ที่มีผลงานดีเด่น ชัดเจน ตั้งแต่การบริหารจัดการ การบำบัดฟื้นฟูตามหลักสูตรที่กรมคุมประพฤติกำหนด
นอกจากภารกิจด้านการบำบัดฟื้นฟูฯ ผู้ติดยาเสพติด สมาชิก อส. ยังมีภารกิจด้านการป้องกัน และปราบปราม โดยร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ ออกปฏิบัติภารกิจในการจัดระเบียบสังคม เพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด และร่วมปฏิบัติภารกิจในการตั้งจุดตรวจ
จุดสกัด ตามเส้นทางหลัก และเส้นลำเลียงตามแนวชายแดน และพื้นที่เป้าหมายอื่น ๆ
********************


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  ข่าวปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จ.หนองคาย 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม