หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: “ มหกรรมการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559 ”  (อ่าน 49 ครั้ง)
Guest
okokmass
เรทกระทู้
« เมื่อ: 5 พ.ค. 16, 14:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559 ขึ้น เพื่อตอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ตอบสนองนโยบายค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล เสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจเด็กและเยาวชน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากผลสำรวจพบว่าเด็กไทยใช้เวลาเรียนในห้องเรียนสูงเป็นอันดับสองของโลก จากแนวคิดทางการศึกษาแบบเดิมๆ ที่สะท้อนภาพของการศึกษาและการวัดผลในด้านต่างๆ ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร กลายเป็นที่มาสำคัญของนโนบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในการนี้ ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดมหกรรมการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559 ขึ้น เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างดียิ่ง เป็นการเปิดเวทีสร้างพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้นำเสนอทักษะความสามารถต่อสาธารณะ เป็นช่องทางส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านความคิดและจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาตนเองไปจนถึงการพัฒนาประเทศในอนาคต
พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่มีหน้าที่ให้การส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย ให้นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้สังคมดีมีคุณภาพ ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชาจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โครงการประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ และรู้จักการนำเสนออย่างมีเหตุผล รู้จักศึกษาหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตนเอง พร้อมทั้งเผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ อันนำไปสู่สังคมเปี่ยมคุณธรรม
จึงได้จัดโครงการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559 ขึ้น เป็นโครงการตอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ตอบสนองนโยบายค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล เสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจเด็กและเยาวชน โดยมีโครงการหลักในมหกรรมการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559 อยู่ 4 โครงการ ได้แก่
1.โครงการโต้คารมอุดมธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการเผยแผ่หลักคำสอนตามพระพุทธศาสนาผ่านสื่อการโต้วาที ให้เยาวชนมีทักษะกระบวนการคิดและรู้จักศึกษาค้นคว้าความรู้แง่คิดมุมมองและเหตุผล เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะการพูดอย่างมีวาทศิลป์ รู้จักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจเด็กและเยาวชนตามนโยบายค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล และเป็นการส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.โครงการประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 เป็นโครงการแสดงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ประชาขนทั่วไป ส่งเสริมให้เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชนระหว่างสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกัน
3.โครงการสวดมนต์หมู่สรภัญญะเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนมีจิตใจเยือกเย็น รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชนระหว่างสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกัน ลดปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน
4.โครงการจัดประกวดกิจกรรมนวัตกรรม บ้าน วัด และโรงเรียน ประจำปี 2559 เป็นโครงการที่กระตุ้นให้ พระสงฆ์ที่เผยแผ่ศีลธรรม ได้สร้างผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้มุ่งสู่สังคมภายนอก ทั้งเชิงพัฒนาสังคม เชิงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอนได้อย่างยั่งยืน เป็นการเชื่อมโยงผลงานกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กับกลุ่มชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของการเรียนการสอนในโรงเรียน
โดยการจัดมหกรรมการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559 ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทลัย ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทั้งนี้ในโครงการโต้คารมอุดมธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, โครงการประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559, โครงการสวดมนต์หมู่สรภัญญะเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 จะมีการตัดสิน ที่บูธมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในงานวันวิสาขบูชา วันที่ 14-20 พ.ค. 2559 ณ ท้องสนามหลวง จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นกำลังใจในการแข่งขันครั้งนี้

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม