หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ง22102  (อ่าน 101 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 2 เม.ย. 18, 22:39 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
      ง22102  โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง  คอมพิวเตอร์ออกแบบ      ผลิตภัณฑ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้วิจัย      นางสาวเกศวิมล  พลโสดา  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 
      โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  18
ปีที่วิจัย      พ.ศ.  2559

บทคัดย่อ

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได้กำหนดแนวทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านการออแบบ ได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง  คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถใช้ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย
1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง  คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง  คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง  คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์  4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/7  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  18  จำนวน  1  ห้อง  จำนวนนักเรียน  45  คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน10  แผน  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.75  แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมระดับมากที่สุดบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง  คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 6 เล่ม  คุณภาพของบทเรียนจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  แสดงว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ง22102แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80  ถึง1.00  ถือว่ามีความเหมาะสมค่าความยาก(P)  ตั้งแต่  0.40  ถึง  0.75  ค่าอำนาจจำแนก(B)  ตั้งแต่  0.34  ถึง  0.97  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ0.98และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมีค่า  IOC  ตั้งแต่  0.80  ถึง  1.00   มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.41  ถึง  0.71  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เท่ากับ0.89สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบสมมติฐานใช้  t – test  (DependentSample)
   ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1.   บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง  คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2) เท่ากับ  91.56/89.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80
2.   ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง 
คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ   0.8020  แสดงว่านักเรียน
มีคะแนนเพิ่มขึ้น0.8020  คิดเป็นร้อยละ 80.20 
3.   นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง  คอมพิวเตอร์ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  เรื่อง  คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
   โดยสรุป  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง  คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้น  ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง  คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  นับว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม