หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 33 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 8 ม.ค. 19, 10:28 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่องานวิจัย  รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง         องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ชื่อผู้ทำงานวิจัย  นางอารยา  วสุธนรัตน์สกุล

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80
เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยประชากร  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  จำนวน  384  คน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี  4/2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  จำนวน  45  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Sample Random Sampling)  ด้วยวิธีการจับสลาก  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  1  ชุด ประกอบด้วย  5  เรื่องย่อย 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  10  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ซึ่งผู้รายงานสร้างขึ้น  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  เป็นแบบสอบถามนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ว่ามีความพึงพอใจเพียงใด  หลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทั้ง  5  เรื่อง  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น  (Pre-experimental design)  โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวและมีการทดสอบก่อนการทดลองและทดสอบหลังการทดลอง  (The single group, Pretest – Posttest Design)  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน  (Pretest)  ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากนั้นผู้รายงานดำเนินการทดลองสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ และใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  เมื่อทำการสอนเสร็จสิ้นแล้วจึงทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest)   และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้สถิติทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้   t-test  แบบ  Dependent   ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนเป็นรายข้อและภาพรวม
ผลการวิจัย  พบว่า 
1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ  86.61/86.90  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เท่ากับ 0.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ  78.00
3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาความถึงพอใจของนักเรียนแต่ละข้อ  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม