หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ ตามรูปแบบกา และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: mrnutthawut ที่ 13 มิ.ย. 21, 21:53 น

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ ตามรูปแบบกา


กระทู้: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ ตามรูปแบบกา
เริ่มกระทู้โดย: mrnutthawut ที่ 13 มิ.ย. 21, 21:53 น
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ในระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 2) เพื่อศึกษาและสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ ตามรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา    3) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ ตามรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ในปีการศึกษา 2563 และ 4) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ ตามรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 664 คน จำแนกได้ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน    ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ครู จำนวน 12 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 คน 2) กลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2563 จำนวน 639 คน ได้แก่ ครู 52 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางและใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย จำนวน 287 คน และผู้ปกครองนักเรียน กำหนดให้เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 287 คน ดำเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีจำนวนทั้งสิ้น       11 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 3 ฉบับ แบบการบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย 1 ฉบับ แบบสอบถาม 6 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศและสถิติข้อมูล 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน