หน้า : พิมพ์หน้านี้ - TCAS65 กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ManyChuujaii ที่ 15 พ.ย. 21, 23:55 น

TCAS65 กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


กระทู้: TCAS65 กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เริ่มกระทู้โดย: ManyChuujaii ที่ 15 พ.ย. 21, 23:55 น
(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2021/11/15/326e602034430d3e63ba8ecf6e42c520.jpeg)

TCAS65 กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 หรือ TCAS65 ผ่านการสมัคร 4 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 : 18 ต.ค. - 25 พ.ย. 64
รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 : 1 ก.พ. - 25 มี.ค. 65
รอบที่ 3 Admission วันที่ 2 - 10 พ.ค. 65 (เฉพาะ Admission สมัครได้ที่ : mytcas.com)
รอบที่ 4 Direct Admission  ครั้งที่ 1 : 15 พ.ค. - 1 มิ.ย. 65

นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.bsru.ac.th หรือ เพจ BSRUADMISSION โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710

สำหรับคณะที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
1.   คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
2.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
3.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
4.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
5.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
6.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
7.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
8.   คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
9.   คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
10.   คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
11.   คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
12.   คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
13.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
14.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
15.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
16.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
17.   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
18.   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
19.   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
20.   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
21.   วิทยาลัยการดนตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
22.   วิทยาลัยการดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)
23.   วิทยาลัยการดนตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

(https://www.prnewsthailand.com/forum/fileattachs/15112021234123_0.jpg)