หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ม.รังสิต จับมือ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องเด็กเรียน-เรียนต่อ => ข้อความที่เริ่มโดย: igolfper ที่ 21 ก.พ. 12, 11:17 น

ม.รังสิต จับมือ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์


กระทู้: ม.รังสิต จับมือ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
เริ่มกระทู้โดย: igolfper ที่ 21 ก.พ. 12, 11:17 น
     วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) เปิดดำเนินการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีควบโท 5 ปี (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) นำร่อง 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

      ซาอิด อิรานดุส อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรทางด้านการศึกษาระดับสูงในประเทศไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่การก่อตั้งสถาบันฯ เมื่อ พ.ศ. 2502 โดยสถาบันเอไอทีได้สวมบทบาทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโดยรวมของประเทศไทย โดยการให้การศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถจากประเทศไทย อีกทั้งจากประเทศในและนอกภูมิภาคเอเชีย ในวิถีทางต่างๆ ที่สนับสนุนความฝันของประเทศไทยในการสร้างสังคมที่พึ่งพาตนเองและสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งทางสถาบันเอไอทีได้มีบทบาทโดยตรงในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย จากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การจัดการ ด้วยมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของต่างประเทศ และให้ความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในโลกแห่งความเป็นจริง รวมทั้งความสำคัญของความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดช่องว่างที่มีอยู่ของสังคมและเพื่อขยายมุมมองของประชาชนทางด้านวาระแห่งชาติ วาระแห่งภูมิภาค และวาระแห่งโลก

     “ความท้าทายในปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชีย เช่น ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองใหญ่  ตลอดจนสภาวะการขาดแคลนอาหารและน้ำนั้นต้องการการแก้ปัญหาแบบวิศวกรรมเชิงนวัตกรรม  อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้มีมากเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยแห่งเดียวจะสามารถรับมือได้ สถาบันการศึกษาระดับสูงจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้พรมแดนที่เกิดขึ้นร่วมกัน และนี่คือสาเหตุว่าทำไมสถาบันเอไอที ในฐานะสถาบันการศึกษาระหว่างชาติ มุ่งที่จะผนวกความแข็งแกร่งของสถาบันฯ ร่วมกับ ความแข็งแกร่งของมหาวิยาลัยต่างๆ ของไทย เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งจะเชื่อมโยงนักศึกษาไปสู่ปัญหาวิกฤติต่างๆ ของโลกแห่งความเป็นจริง อันจะเป็นการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและรุ่งเรืองสำหรับประเทศ ซึ่งความร่วมมือทางด้านการศึกษาระดับสูงดังกล่าว เป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศไทย และเพื่อตอกย้ำสถานะความเป็นศูนย์กลางการศึกษาและงานวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ด้วยสถาบันเอไอทีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยรังสิตมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เคยให้เกียรติมาเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีประสาทปริญญาบัตรของสถาบันเอไอที ในปี พ.ศ. 2542 และเมื่อพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเป็นพันธมิตรในอุดมคติสำหรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี และปริญญาโท (นานาชาติ) จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีมุมมองเชิงสากล อันสอดคล้องกับพันธกิจหลักของสถาบันเอไอทีต่อไป” อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กล่าว

     นอกจากนี้ นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากทั้ง 2 สถาบัน เช่น การบริการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง ทั้งนี้ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จะมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย และได้รับความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการสอนเพิ่มขึ้นอีกด้วย” คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว
ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 1/2555 โดยรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมหาวิทยาลัยจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาต่อและระหว่างที่กำลังศึกษาในหลักสูตร ดังนี้ TELTS/ AIT-EET (AIT Test), TOEFL Paper-based, TOEFL Computer-based, TOEFL Internet-based, ICE TEFOW, RSU English Test เป็นต้น โดยคาดว่าจะรับนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 60 คน

http://www2.rsu.ac.th/news/news-rsu-ait-12-02-2012