หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มาดู ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จ.หนองคาย กัน!

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: lovenukball ที่ 24 มิ.ย. 15, 20:34 น

มาดู ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จ.หนองคาย กัน!


กระทู้: มาดู ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จ.หนองคาย กัน!
เริ่มกระทู้โดย: lovenukball ที่ 24 มิ.ย. 15, 20:34 น

กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (อส.) ปฏิบัติการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ภายใต้กลยุทธ์ดำเนินการ 8 ยุทธศาสตร์หลัก ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ใน 2 ระบบ คือ  
- ระบบบังคับบำบัด (ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด) หลักสูตร 120 วัน ดำเนินการใน 7 จังหวัด และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้คัดเลือกให้จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดนำร่อง
ในส่วนของกรมการปกครอง ที่มีผลงานดีเด่น ชัดเจน หลายด้าน ตั้งแต่การบริหารจัดการ กระบวนการบำบัด รวมถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือเมื่อผ่านการบำบัด  
- ระบบสมัครใจบำบัด (ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) หลักสูตร 15 วัน ดำเนินการ
ทั่วประเทศ 76 จังหวัด โดยในส่วนของจังหวัดหนองคาย ได้รับเป้าหมายดำเนินการ 300 คน และรุ่นนี้
เป็นรุ่นที่ 4/2558 มีผู้เข้ารับการบำบัด จำนวน  47 คน และวันที่ 23 มิถุนายน พร้อมทำพิธีปิดค่าย  
กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นำโดย นายกฤษดา  บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กรมการปกครองมีนโยบายให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด/อำเภอทั่วประเทศ ร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
งานด้านการบำบัดฟื้นฟูฯ ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง  เป็นค่ายบำบัดฟื้นฟูฯ ระบบสมัครใจจังหวัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผู้เสพยาเสพติดที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน การจัดระเบียบสังคม การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ตามหลักสูตรมาตรฐานระยะสั้น 15 วัน  ซึ่งเป็นการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้จังหวัดมีค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อรองรับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูฯ  
นายสุชาติ  นพวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีปิดค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 4/2558  ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 23 มิถุนายน 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า รู้สึกประทับใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นโครงการที่ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะสมาชิก อส. ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานของจังหวัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติมีเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้น การแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำหน่วยงานเดียวได้  ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการสอดส่อดูแล และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน มีความเสี่ยงในการเกิดและเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานราชการภายในจังหวัดทุกหน่วยงานอย่างจริงจัง  และ
ทางกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย มีโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
(ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) รองรับเยาวชนที่หลงผิด ให้ได้รับการฟื้นฟูร่างกาย ฟื้นฟูจิตใจ และให้ได้ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อกลับไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง เมื่อกลับไปอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน  
นายสาธิต  ธรรมประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)
มีเป้าหมายดำเนินการในปี 2558 จำนวน 15,000 คน ดังนี้
- ดำเนินการในจังหวัดที่เป็นกองร้อย อส.จ. จำนวน 44 แห่ง ๆ ละ 300 คน
- ดำเนินการสถานที่อื่น ๆ ในจังหวัดที่ไม่ได้จัดตั้งเป็นกองร้อย อส.จ. 32 แห่ง ๆ ละ 60 คน
และกรมการปกครองได้มีการฝึกอบรมข้าราชการ และสมาชิก อส. เพื่อให้กับมาทำหน้าที่เป็นวิทยากร  
ครูพี่เลี้ยง ดูแลผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ในค่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ เน้นกลุ่มเสพ ไม่ใช่กลุ่มติด แนวทางดำเนินการ เน้นฟื้นฟูร่างกาย โดยการสร้างระเบียบวินัย เน้นฟื้นฟูจิตใจ เพื่อให้มีความภาคภูมิใจในตัวเอง อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และได้รับการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ  
กรมการปกครองยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานอื่น ๆ ให้มีส่วนช่วยดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  โดยมีการจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย พะเยา พิษณุโลก กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์
สุราษฎร์ธานี และสตูล เป้าหมายดำเนินการ 700 คน หลักสูตร 120 วัน ซึ่งการดำเนินงานมีข้าราชการฝ่ายปกครอง (ผบ.ร้อย อส.จ. และสมาชิก อส.) กำกับดูแลทุกกระบวนการ และมีผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือ  และความภาคภูมิใจ คือ จังหวัดหนองคายได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่อง
ที่มีผลงานดีเด่น ชัดเจน ตั้งแต่การบริหารจัดการ การบำบัดฟื้นฟูตามหลักสูตรที่กรมคุมประพฤติกำหนด  
นอกจากภารกิจด้านการบำบัดฟื้นฟูฯ ผู้ติดยาเสพติด สมาชิก อส. ยังมีภารกิจด้านการป้องกัน และปราบปราม โดยร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ ออกปฏิบัติภารกิจในการจัดระเบียบสังคม เพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด และร่วมปฏิบัติภารกิจในการตั้งจุดตรวจ
จุดสกัด ตามเส้นทางหลัก และเส้นลำเลียงตามแนวชายแดน และพื้นที่เป้าหมายอื่น ๆ  
********************