หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รับสมัครงาน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => งานราชการ โอนย้าย สับเปลี่ยน => ข้อความที่เริ่มโดย: นักวิจัยภาคสนาม ที่ 21 พ.ย. 15, 16:30 น

รับสมัครงาน


กระทู้: รับสมัครงาน
เริ่มกระทู้โดย: นักวิจัยภาคสนาม ที่ 21 พ.ย. 15, 16:30 น
คุณสมบัติ
1.   สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา วิชาการพัฒนาชุมชน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.   มีภูมิลำเนาในภาคที่จะดำเนินงานในโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับภาคและจังหวัดที่ดำเนินโครงการ ดังนี้
ภาคกลาง : กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี
ภาคเหนือ : น่าน ตาก เชียงราย
ภาคใต้ : นราธิวาส พัทลุง ยะลา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ยโสธร ร้อยเอ็ด
3.   สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา นอกพื้นที่ได้ (ถ้ามีรถส่วนตัวและใบขับขี่จะดีมาก)
4.   มีทักษะในการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5.   สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word, Excel, Powerpoint และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้เป็นอย่างดี
6.   หากมีประสบการณ์ในงานบริหารงานธุรการและเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
   เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ประกันสังคม ประกันภัย และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
ระยะเวลาการจ้างงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 30 กรกฎาคม 2560
เอกสารหลักฐานการสมัคร
1.   สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  จำนวน 1 ชุด
2.   สำเนาบัตรประชาชน
3.   สำเนาทะเบียนบ้าน
4.   สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
5.   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6.   ประวัติย่อ (ถ้ามี)
   หมายเหตุ เอกสารสำเนา ให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และในวันสอบสัมภาษณ์ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย ตามเอกสารหมายเลข 1,2,3 และ 4
   
วันที่รับสมัคร
   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 – 10 ธันวาคม 2558
   โปรดกรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์  ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละภาคและจังหวัด ตามชื่อ และที่อยู่ดังนี้
   ภาคเหนือ
      อาจารย์บำเพ็ญ คำดี
      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
      312 หมู่ 11 ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
      อีเมล์    bumpenk***
         bumpen.k@bcnpy.ac.th
      โทรศัพท์   081-960-0741 และ 083-320-6454
   ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
      ดร.แสงเดือน ปิยะตระกูล
      โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ห้อง 608 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 เ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
      อีเมล์    stangtongpiya@gmail.com
         swusukon@gmail.com
      โทรศัพท์   091-429-4422 หรือ  089-653-7256
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      ดร.จารุณี สรกฤช
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
      อีเมล์    sorakrij@gmail.com   โทรศัพท์   086-229-0873
      ดร.กิตติภูมิ  ภิญโย  
      อีเมล์    kphinyo2011@gmail.com   โทรศัพท์   081-717-9993
   
ภาคใต้
      ดร.สรวงสุดา  เจริญวงศ์
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
      อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
      อีเมล์    su5599***    โทรศัพท์ 081-541-1377
      อาจารย์พรทิวา คงคุณ   
อีเมล์ pagsasawan1@gmail.com    โทรศัพท์ 086-746-6162
   
 วิธีการคัดเลือก  
1.   โดยการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการโดยกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละจังหวัด
2.   ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่  12 ธันวาคม 2558 ทางเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   http://crdch.kku.ac.th/  
3.   ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สถานที่ ตามผู้รับผิดชอบของแต่ละภาค
4.   ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   http://crdch.kku.ac.th/  

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

กำหนดการสำคัญ
รับสมัคร    ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 – 10 ธันวาคม 2558
ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์    12 ธันวาคม 2558  
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ใน   วันที่ 19 ธันวาคม 2559
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์    วันที่ 21 ธันวาคม 2559