หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตอง

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: เผยแพร่ผลงาน ที่ 20 ส.ค. 19, 23:28 น

รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตอง


กระทู้: รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตอง
เริ่มกระทู้โดย: เผยแพร่ผลงาน ที่ 20 ส.ค. 19, 23:28 น
ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตองโดยใช้ทักษะปฏิบัติ
      ตามแนวทฤษฎีของธอร์นไดค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
ผู้รายงาน   นางสาวกฤติกา  ทองงาม
ปีการศึกษา   2561

   การพัฒนาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตองโดยใช้ทักษะปฏิบัติตามแนวทฤษฎีของธอร์นไดค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำพะยาประชา
นุเคราะห์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตองโดยใช้ทักษะปฏิบัติตามแนวทฤษฎีของธอร์นไดค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตองโดยใช้ทักษะปฏิบัติตามแนวทฤษฎีของธอร์นไดค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ประชากรที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำพะยาประชา
นุเคราะห์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติแบบไม่อิสระและแบบอิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย พบว่า 
   1. ชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตองโดยใช้ทักษะปฏิบัติตามแนวทฤษฎีของธอร์นไดค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.88/89.43 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
   2. นักเรียนที่จัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตองโดยใช้ทักษะปฏิบัติตามแนวทฤษฎีของธอร์นไดค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำพะยาประชา
นุเคราะห์ มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬา
เปตองโดยใช้ทักษะปฏิบัติตามแนวทฤษฎีของธอร์นไดค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ อยู่ในระดับมาก