หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - กรมพลศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ร่วมลงนาม MOU

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 22 ต.ค. 20, 20:21 น

กรมพลศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ร่วมลงนาม MOU


กระทู้: กรมพลศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ร่วมลงนาม MOU
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 22 ต.ค. 20, 20:21 น
(วันพฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563) ดร.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการ ด้านกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

โดยความร่วมมือกันในเรื่องของวิชาการ บุคลากร สถานที่และด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนากีฬาว่ายน้ำของประเทศไทย ให้ประสบความสำเร็จสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ มี ดร.นิวัตน์  ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และคณะผู้บริหารกรมพลศึกษาพร้อมด้วยนายธนาวิชญ์  โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดร.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬานั้น มีทิศทางการขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การพัฒนาจิตใจ การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานจึงอยากส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการที่ชื่นชอบให้กลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า “การที่เราเลือกเซ็น MOU กับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมแรก เพราะเรามองว่ากีฬาว่ายน้ำ เป็นหนึ่งในกีฬาสากลที่ได้บรรจุแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก กีฬาเอเชียนเกมส์ และกีฬาซีเกมส์ โดยกรมพลศึกษาตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำในระดับนักเรียน เพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ นอกจากนั้น กรมพลศึกษายังได้รับนโยบายสำคัญจากท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดโครงการลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้ เพื่อลดจำนวนการจมน้ำตายของเด็กที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ปี โดยเราหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ที่จะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดอบรมที่กรมพลศึกษาจัดขึ้นทั่วประเทศด้วย โดยกรมพลศึกษาให้การสนับสนุนแก่สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์" โดยสมาคมฯจะใช้สระว่ายน้ำ 50 เมตร พร้อมติดตั้งลู่ จำนวน 5 ลู่ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาและใช้ห้องเวทเทรนนิ่ง เพื่อการฝึกซ้อม ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 06.00 –08.30 น. และ เวลา 16.00 – 20.00 น. พร้อมสนับสนุนค่าบำรุงสถานที่อีกด้วย”


กระทู้: กรมพลศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ร่วมลงนาม MOU
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 22 ต.ค. 20, 20:28 น
กรมพลศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ร่วมลงนาม MOU มุ่งพัฒนาศักยภาพนักกีฬาว่ายน้ำสู่ระดับนานาชาติ